Fijn stof concentraties - getoetst aan de jaarnorm, 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De norm voor langdurige blootstelling aan fijn stof (PM10) wordt op een beperkt aantal stedelijke gebieden in Nederland overschreden.

Jaargemiddelde fijn stof concentraties stabiel

In 2002 bedroeg de jaargemiddelde concentratie van fijn stof, gemiddeld over Nederland, 32 µg/m3. De grenswaarde van 40 µg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof wordt in een beperkt aantal stedelijke gebieden in Nederland licht overschreden met concentraties tot 45 µg/m3. Op de Maasvlakte kunnen hogere concentraties voorkomen. De concentratie neemt vanuit het noorden naar het zuiden toe door de toenemende invloed van bronnen in Nederland en het aangrenzende buitenland.

Het landsdekkende beeld voor het jaargemiddelde van 2002, verkregen uit metingen in combinatie met modelberekeningen, laat op de Maasvlakte nog een overschrijding van de plandrempel voor 2002 (45 µg/m3) zien. Het gemiddelde van metingen op straat, stad en regionale locaties laat geen overschrijdingen zien van de grenswaarde (zie trend figuur jaargemiddelde). Op individuele meetlocaties is de grenswaarde wel overschreden, maar de plandrempel niet.

De fijn stof trend (1994-2002) op basis van metingen op verschillende soorten locaties laat een afname zien van grofweg 1 µg/m3 per jaar. De waarneembare variatie op deze afname is hoofdzakelijk veroorzaakt door meteorologische verschillen van jaar tot jaar. De relatieve bijdrage aan fijn stof van het secundair aërosol gevormd uit zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) neemt af door het internationale verzuringsbeleid.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Fijn stof concentraties - getoetst aan de jaarnorm, 2002 (indicator 0241, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.