Water en milieu

Kwaliteit zwemwater, 1995-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De aanwezigheid van thermotolerante bacteriën in zwemwater, geeft een indicatie van de verontreiniging van het zwemwater met uitwerpselen. Door de aanwezigheid van onder meer bacteriën in zwemwater kunnen mensen ziek worden.

Thermotolerante bacteriën in zwemwater
  Aantal
zwemlocaties
Voldoet aan grenswaarde Voldoet aan streefwaarde
       
    %  
1995 555 90 58
1996 588 95 71
1997 595 94 67
1998 600 97 64
1999 605 97 71
2000 636 98 70
2001* 631 93 59
 
Bron: RIZA. RIVM/MC/okt02

Ontwikkelingen

Het aantal zwemlocaties in Nederland, dat in 2001 aan de EU-normen voor zwemwaterkwaliteit voldeed, is afgenomen ten opzichte van 2000. De afgelopen jaren was er juist sprake van een verbetering van de kwaliteit van het zwemwater. De teruggang in 2001 is mogelijkerwijs te wijten aan de overvloedige regenval in dat jaar. Resultaten over het badseizoen 2002 zullen dit moeten uitwijzen.

Beleid

Het beleid is er op gericht de volksgezondheid te beschermen ten aanzien van blootstelling aan zwemwater. Hiertoe moet de waterkwaliteit worden gehandhaafd of verbeterd. De EU heeft normen vastgelegd in de EU-zwemwaterrichtlijn om de zwemwaterkwaliteit te kunnen toetsen. Volgens de grenswaarde mag het aantal bacteriën niet hoger zijn dan 2 000 per 100 ml zwemwater. Verwacht wordt dat deze 25 jaar oude richtlijn dit jaar door een nieuwe richtlijn zal worden vervangen.Maatregelen gericht op terugdringing van overstorten en van vermesting van oppervlaktewater hebben een gunstige invloed op de kwaliteit van zwemwater.

Relevantie

Oppervlaktewater is vaak verontreinigd met menselijke of dierlijke uitwerpselen. Hierdoor kunnen pathogene, dat wil zeggen ziekteverwekkende, micro-organismen het water besmetten. Voorbeelden van dergelijke micro-organismen zijn Cryptosporidium, virussen, zoals Norwalk-achtige Calicivirussen, en toxische algen.

Referenties

  • Europese Commissie (2002). Kwaliteit van het zwemwater (badseizoen 2001), Mei 2002 pp 244-255.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Kwaliteit zwemwater, 1995-2001 (indicator 0248, versie 03 , 5 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.