Lokale leefomgeving

Geurhinder per bron, 2021

Geuren veroorzaakt door buren, open haarden en allesbranders, barbecue en vuurkorven zijn de belangrijkste oorzaak van hinder voor inwoners van Nederland. Ruim 5 procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder ervaart ernstige hinder.

Belangrijkste bronnen van geurhinder

De grootste bron van ernstige geurhinder is in 2021 net als voorgaand jaar geur afkomstig van buren. Ernstige hinder van geur afkomstig van open haarden en allesbranders is licht toegenomen, terwijl hinder van geur afkomstig van buren, barbecue en vuurkorven, wegverkeer, stallen met vee en restaurant, snackbar en scheepvaart is afgenomen sinds 2020. De overige geurbronnen zijn ongeveer gelijk gebleven in ernstige geurhinder in de laatste drie jaren.

Hinder

Hinder is een verzamelterm voor allerlei negatieve gevoelens als ergernis, ontevredenheid, boosheid, teleurstelling, zich teruggetrokken voelen, hulpeloosheid, neerslachtigheid, ongerustheid, verwarring, het zich uitgeput voelen en agitatie (WHO, 2011). Het gaat over wat mensen ergens van vinden of wat mensen ergens bij voelen. De geur van barbecue of vuurkorf kan voor de ene persoon hinderlijk zijn maar hoeft dat voor de andere niet te zijn. De ervaringen zijn verschillend. Ze zijn echter ook beide 'waar'. Zo wordt het immers beleefd. Het voorbeeld geeft aan dat de beleving en hinder die individuele mensen ervaren, niet uitsluitend wordt bepaald door het geurniveau waar mensen aan blootstaan. Dat komt doordat de innerlijke ervaring niet alleen door de blootstelling, maar ook door allerlei andere factoren wordt beïnvloed. Het gaat hierbij om situationele, contextuele en persoonsgebonden factoren.
Slaapverstoring door geurhinder
Geuren in de woonomgeving kunnen ook de slaap verstoren, dit is ook een vorm van hinder. Uitgebreide cijfers over slaapverstoring door geurhinder zijn terug te vinden in het rapport van RIVM over OBW (Van Poll, & Simon, S. 2022).

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Geurhinder per bron, 2021

Omschrijving

Door de Nederlandse bevolking in 2021 ervaren geurhinder, uitgesplitst naar diverse bronnen.

Verantwoordelijk instituut

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

berekeningswijze

Voor informatie over de opzet van het onderzoek en de berekeningswijze zie Hoofdstuk 3 van het rapport Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW). Hinder en slaapverstoring, de 2021-cijfers. (Poll, R. van, & Simon, S. 2022).

Basistabel

Zie Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW). Hinder en slaapverstoring, de 2021-cijfers. (Poll, R. van, & Simon, S. 2022).

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Tweejaarlijks

Achtergrondliteratuur

Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW). Hinder en slaapverstoring, de 2021-cijfers. (Poll, R. van, & Simon, S. 2022).

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2023). Geurhinder per bron, 2021 (indicator 0290, versie 14 , 2 maart 2023 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.