Geluidbelasting en geluidsoverlast Schiphol, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.

Informatie over geluidbelasting rondom Schiphol is te vinden onder

De geluidbelasting rond Schiphol is in 2005 licht toegenomen ten opzichte van 2004. De geluidsnormen werden in 2005 niet overschreden.

 19901993199620012002200320042005
Aantal woningen
>58 dB(A) Lden--13.40011.9009.5009.2008.4004.5004.600
>48 dB(A) Lnight--10.40011.1007.7008.7005.0003.4003.600
>35 Ke12.80013.80011.70011.00011.20010.3006.4002.800
>26 dB(A) LAeq26.7006.3009.7004.0003.300------
         
Ernstige hinder (aantal mensen x1.000)
 540410350330340330290300
         
Ernstige slaapverstoring (aantal mensen x1.000)
 230160160110130140130140
         
Bron: MNP,      MNP/MNC/jul07/0298

Geluidbelasting rond Schiphol redelijk stabiel

Geluidbelasting rond Schiphol is de laatste jaren redelijk stabiel. Vooral in het vorige decennium is de geluidbelasting aanzienlijk gedaald. Het aantal mensen met ernstige geluidhinder en ernstige slaapverstoring is daardoor ongeveer 40% lager dan in 1990. De opening van de vijfde baan in 2003 heeft eigenlijk alleen een duidelijke vermindering van het aantal woningen met een hoge geluidbelasting tot gevolg gehad.

Hoeveel mensen geluidhinder en/of slaapverstoring van het vliegverkeer ondervinden, kan worden vastgesteld met behulp van enquêtes onder een representatieve groep van omwonenden. Het aantal mensen met (ernstige) geluidhinder en/of ernstige slaapverstoring is vele malen hoger dan het aantal mensen dat een klacht indient over het vliegtuiggeluid.

Geluidsnormen

Met de ingebruikname van de Polderbaan (5e baan) in 2003 is een nieuw normenstelsel voor het vliegtuiggeluid in werking getreden. Het stelsel bestaat uit grenswaarden op handhavingspunten en normen voor de geluidproductie van de vloot, het Totale Volume Geluid (TVG). Er zijn 35 handhavingspunten voor het vliegtuiggeluid gedurende het gehele etmaal en 25 voor het nachtelijke (23-7 u) vliegtuiggeluid. Ook zijn er apart etmaal- en nachtelijke grenswaarden voor het TVG. Alle grenswaarden zijn gesteld in Definities en eenheden voor geluid en geur.

De geluidsnormen zijn samen met normen voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en externe veiligheid, vastgelegd in het Luchthavenverkeersbesluit (LVB). In het LVB staan tevens regels voor het gebruik van het luchtruim. De indeling van het gebied rondom de luchthaven is vastgelegd in het Luchthavenindelingbesluit. Afhankelijk van de kans op geluidsoverlast dan wel de kans op een vliegtuigongeluk, gelden binnen diverse gebieden beperkingen voor de bebouwing. In de Regeling Geluidwerende Voorzieningen is opgenomen welke woningen in aanmerking komen voor geluidsisolatie. De genoemde instrumenten zorgen vooral voor begrenzing van de overlast binnen het gebied van de 'ring' van handhavingspunten. In dit gebied woont ongeveer 2-3% van de mensen met ernstige geluidsoverlast en/of ernstige slaapverstoring. Daarbuiten is er veel minder sprake van onderlinge afstemming tussen vliegverkeer en (woon)bebouwing. De totale omvang van de overlast is daarom maar in beperkte mate begrensd.

Schiphol: Externe veiligheid rond Schiphol , 2000-2018

Geluidhinder door vliegverkeer en de veiligheidsrisico's van Schiphol zijn al jaren onderwerp van discussie. Hoe zitten deze complexe problemen in elkaar? En op welke wijze probeert de overheid ze aan te pakken? Met een voor Internet geschikte interactieve atlas, kunt u zelf inzicht verwerven in het geluid- en risicobeleid rond Schiphol.

Relevantie

Blootstelling aan vliegtuiggeluid kan leiden tot (ernstige) geluidhinder, slaapverstoring en gezondheidsklachten. Meer hierover is te vinden bij de effecten van blootstelling aan geluid in de woonomgeving.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Geluidbelasting en geluidsoverlast Schiphol, 1990-2005 (indicator 0298, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.