Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recycling- en beheersbijdragen, 2016-2020

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet langer bijgehouden. 

Gerelateerde informatie is te vinden bij de volgende indicatoren:

De tarieven van de rioolheffing en een aantal belastingen op milieugrondslag zijn de laatste vijf jaar gestegen, terwijl de tarieven van recycling- en beheersbijdragen gelijk bleven of juist daalden.

  eenheid 2016 2017 2018 2019 2020
             
Milieuheffingen            
Waterverontreinigingsheffing (Rijk) euro per 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28
  vervuilingseenheid          
Waterverontreinigingsheffing en euro per 56,30 56,30 56,28 57,13 58,70 
zuiveringsheffing (waterschappen) 1) vervuilingseenheid          
Rioolheffing 1) 2) euro per inwoner 92,00 92,00 94,00 95,00 96,00
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 1) 2) euro per inwoner 102,00 101,00 100,00 105,00 113,00
             
Belastingen op milieugrondslag 3)            
Brandstoffenbelasting kolen 4) euro per 1 000 kg 14,47 14,51 14,63 14,81 15,05
Belasting op leidingwater (tot 300 m3) euro per 100 m3 33,50 33,60 33,90 34,30 34,80
Afvalstoffenbelasting            
Gestort of verbrand afval euro per 1 000 kg 13,07 13,11 13,21 32,12 32,63
Energiebelasting            
Aardgas tot 170 000 m3 euro per m3 0,25 0,25 0,26 0,29 0,33
Elektriciteit tot 10 000 kWh euro per kWh 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Opslag duurzame energie            
Elektriciteit tot 10 000 kWh euro per 1 000 kWh 5,60 7,40 1,32 1,89 2,73
Aardgas tot 170 000 m3 euro per 1 000 m3 11,30 15,90 28,50 52,40 77,50
Afvalfonds verpakkingen            
Algemeen tarief euro per 1 000 kg 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00
             
Recycling- en beheersbijdragen            
Personenauto euro 45,00 42,50 40,00 37,50 35,00
Bromfiets / snorfiets 5) euro 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Li-ion accu (hybride / elektrische) auto            
t.e.m. 5 kg euro per accu 15,00 10,00 9,00 8,00 7,00
5 t.e.m. 25 kg euro per accu 35,00 25,00 22,50 20,00 18,00
25 t.e.m. 100 kg euro per accu 90,00 75,00 65,00 60,00 55,00
Industriële batterijen (lithium-ion) voor E-bike euro per kg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
             
Bron: CBS, KPMG Meijburg & Co. belastingadviseurs, ARN, RaiVereniging, Stibat, SRN, Ministerie IenM     CBS/mei20
1) Gemiddelde heffing.            
2) Voor 2020 voorlopig cijfer.            
3) Tarieven exclusief omzetbelasting.            
4) Kolen die worden gebruikt in kolencentrales voor de opwekking van elektriciteit zijn vanaf 2016 vrijgesteld van kolenbelasting.
5) Tarief 2015 vanaf 1 juni.            

Tarieven waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing

Het overgrote deel van de waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing wordt geïnd door de waterschappen. De tarieven voor deze heffingen verschillen per waterschap. Bovenstaande tabel vermeldt gemiddelde tarieven; in 2020 bedroeg het laagste tarief 49,08 euro en het hoogste tarief 93,50 euro. Naast de heffingen die opgelegd worden door de waterschappen wordt ook een klein deel van de waterverontreinigingsheffing geheven door het Rijk.

Toelichting waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing

De zuiveringsheffing geldt voor lozingen via het rioolstelsel op een zuiveringswerk en wordt geheven door de waterschappen. De waterverontreinigingsheffing geldt voor directe lozingen op het oppervlaktewater en wordt geheven door zowel het Rijk als de waterschappen. De heffing van het Rijk belast lozingen op Rijkswateren, terwijl de heffing van de waterschappen de lozingen op regionale oppervlaktewateren belast. De opbrengst van deze heffingen komt ten goede aan het beheer van deze watersystemen.

Tarieven rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven door gemeenten. In 2020 is het gemiddelde tarief van de rioolheffing 4,3 procent gestegen ten opzichte van 2016. Deze ontwikkeling wordt in belangrijke mate verklaard door de grote investeringen die nodig zijn voor de vervanging van oude rioolstelsels. Met de inkomsten van de rioolheffing worden de kosten bestreden van:

  • de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater;
  • de zuivering van huishoudelijk afvalwater;
  • de inzameling en verwerking van regenwater en het beheer van grondwater.

Toelichting belastingen op een milieugrondslag

In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de belastingen op een milieugrondslag ingevoerd om een verschuiving aan te brengen van de belasting op inkomen uit arbeid naar belastingen op milieu.
Inmiddels is een aantal belastingen op een milieugrondslag al weer vervallen:

  • De meeste belastingen op brandstoffen zijn met ingang van 2004 in de energiebelasting geïntegreerd. De brandstoffenbelasting betreft sindsdien alleen kolen.
  • Met ingang van 2010 is de energiebelasting op een aantal brandstoffen vervallen. De energiebelastingen op deze brandstoffen zijn overgegaan naar de accijns. Sindsdien betreft de energiebelasting alleen nog aardgas en elektriciteit.
  • Met ingang van 2012 zijn de grondwaterbelasting en afvalstoffenbelasting vervallen. Hiervan is de afvalstoffenbelasting in 2014 opnieuw weer ingevoerd.
  • Met ingang van 2013 is de verpakkingenbelasting afgeschaft en overgegaan in een afvalbeheersbijdrage in het kader van het Afvalfonds verpakkingen.
  • Met ingang van 2013 is de Opslag duurzame energie ingevoerd met als doel investeringen in duurzame energie te stimuleren.

Recycling- en beheersbijdragen

Sinds 2014 worden er zogenaamde recycling- en beheersbijdragen geïnd bij de aanschaf van onder andere een nieuwe personenauto, een brom- of snorfiets, en voor diverse batterijen en accu's voor bijvoorbeeld hybride en elektrische auto's, en voor elektrische fietsen. De tarieven van de belangrijke recycling- en beheersbijdragen zijn de afgelopen jaren gelijk gebleven of gedaald.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieuheffingen en belastingen op een milieugrondslag is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recycling- en beheersbijdragen
Omschrijving
Deze indicator geeft de ontwikkeling van de tarieven van een aantal milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag, en recycling- en beheersbijdragen voor de jaren 2016 tot en met 2020.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Het (gemiddelde) tarief van de waterverontreinigingsheffing door water- en zuiveringsschappen is berekend op basis van CBS-gegevens. Hiertoe is de totale opbrengst van de heffing gedeeld door het totale aantal vervuilingseenheden.
Het tarief van de waterverontreinigingsheffing Rijk is afkomstig van het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
De (gemiddelde) tarieven van de rioolheffing en rioolrecht, respectievelijk afvalstoffenheffing en reinigingsrecht komen uit een door het CBS uitgevoerde enquête onder alle Nederlandse gemeenten. Hiertoe is de totale opbrengst van de heffingen gedeeld door het aantal inwoners (CBS, 2020).
De meeste tarieven van de belastingen op een milieugrondslag zijn ontleend aan hoofdstuk 12 van het rapport Pro Memorie 2020 van KPMG Meijburg & Co. Belastingadviseurs (KPMG, 2020). Het gemiddelde tarief voor de recycling van verpakkingen komt van het Afvalfonds verpakkingen (Afvalfonds verpakkingen, 2020).
Bron van het tarief van de recyclingbijdragen voor personenauto's en brom- en snorfietsen zijn respectievelijk de websites van ARN (ARN, 2020) en Scooter Recycling Nederland (SRN, 2020). De tarieven van de beheersbijdragen voor batterijen en accu's komen van ARN (ARN, 2020) en Stibat (Stibat, 2020).
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recycling- en beheersbijdragen, 2016-2020 (indicator 0362, versie 18,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.