Milieu-uitgaven per milieucompartiment en sector, 2013-2018

De totale uitgaven in 2018 aan milieubeschermende maatregelen bedragen 19,4 miljard euro. Dat is 6 procent meer dan het jaar ervoor en ruim 10 procent meer dan in 2013. Van de uitgaven aan milieubescherming wordt bijna 50% besteed aan het milieucompartiment afval en ruim 25% aan water. De overheid en bedrijven leveren met respectievelijk 47 en 43 procent veruit de grootste bijdrage aan de totale milieu-uitgaven. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor de overige 10 procent.

Bijdragen milieucompartimenten aan milieu-uitgaven

De uitgaven voor het milieucompartiment afval (in 2018 47,5 procent van de totale milieu-uitgaven) betreffen voornamelijk het afvalbeheer (inzameling en verwerking van afval).
De uitgaven voor het milieucompartiment water nemen in 2018 ongeveer 27,5 procent in van de totale milieu-uitgaven. Het betreft vooral kosten voor de zuivering van afvalwater. Ruim de helft van deze kosten betreffen maatregelen die worden genomen in de (drink)watervoorziening, riolering en zuivering van afvalwater in openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ruim een kwart betreft maatregelen in de industrie en energiesector.
Aan het milieucompartiment lucht is in 2018 slechts 2,5 procent van de totale milieu-uitgaven uitgegeven, aangezien dit alleen milieuverontreiniging beperkende maatregelen betreft en geen uitgaven aan investeringen in hernieuwbare energie. Het gaat hier om de kosten van maatregelen om (directe) emissies van (verzurende) stoffen en broeikasgassen terug te dringen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een roetfilter. Deze kosten worden voornamelijk gemaakt door de industrie.
Uitgaven aan natuur- en landschapsbeheer zijn ook relatief groot en maken in 2018 7,5 procent uit van de totale uitgaven. Hieronder vallen onder andere de uitgaven voor de aankopen van nieuwe natuurgronden.

Ontwikkelingen sectoren

De totale uitgaven voor milieu zijn opgelopen van 17,5 miljard euro in 2013 naar een piek van 18,7 miljard in 2015, welke in 2016 daalde naar 18,0 miljard om vervolgens weer te stijgen naar 19,4 miljard euro in 2018. De stijging in de periode 2013-2015 was het gevolg van een stijging bij zowel overheid als bedrijven en nauwelijks bij huishoudens. In 2018 zijn de milieu-uitgaven t.o.v. het jaar ervoor vooral toegenomen bij de bedrijven (ruim 8 procent) . De milieu-uitgaven zijn voor huishoudens in de periode 2013-2018 toegenomen met 4 procent, van 1,72 naar 1,79 miljard euro.

Wat zijn milieu-uitgaven?

Milieu-uitgaven zijn de jaarlijkse uitgaven aan maatregelen die in het kader van het milieubeheer worden ter voorkoming of bestrijding van milieuverontreiniging veroorzaakt door economische sectoren. De milieu-uitgaven omvatten onder andere de milieu-investeringen, de afschrijvingen, lonen en de lopende kosten (zoals bediening en onderhoud). De kosten van maatregelen die een positief effect op het milieu hebben maar zichzelf binnen drie jaar terugverdienen, worden niet tot de milieu-uitgaven gerekend.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieu-uitgaven per milieucompartiment en sector
Omschrijving
Ontwikkeling van de milieu-uitgaven van de milieucompartimenten Lucht, Water, Afval, Bodem, Geluid, Natuur en Algemeen. Binnen het milieucompartiment Algemeen vallen de milieu-uitgaven die betrekking hebben op meer dan één compartiment of die niet aan een compartiment kunnen worden toegerekend.
Ontwikkeling van de milieu-uitgaven van een aantal sectoren binnen de overheid en bedrijven en huishoudens.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
In de Environmental protection expenditure accounts is in detail vastgelegd wat tot de milieu-uitgaven moet worden gerekend, en hoe deze worden berekend.
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Het CBS publiceert de gegevens over milieu-uitgaven, milieu-investeringen, netto milieulasten, milieuheffingen en milieubelastingen in lopende prijzen. Lopende prijzen wil zeggen dat het gaat om bedragen die in de betreffende jaren daadwerkelijk betaald zijn. Met andere woorden, de bedragen zijn steeds weergegeven in het prijsniveau van het betreffende jaar, oftewel de bedragen zijn niet gecorrigeerd voor prijspeilontwikkelingen.

In de nieuwe internationale opzet, bevatten de milieu-uitgaven ook de investeringen en de uitgaven aan het compartiment natuur- en landschapsbeheer.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
14
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieu-uitgaven per milieucompartiment en sector, 2013-2018 (indicator 0422, versie 14,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.