Laadinfrastructuur mobiliteit, 2017 - 2021

Het aantal geregistreerde volledig elektrische- en plug-in hybride auto's is van 2017 tot en met 2021 meer dan verdubbeld tot 381.335 voertuigen. Het aantal (semi)publieke laadpunten is in dezelfde periode met een factor 2,5 toegenomen tot 85.453 laadpunten. Het aantal stekkerauto's per laadpunt nam toe van 3,5 in 2017 tot 4,5 auto's per laadpunt in 2021.

Elektrische personenauto's

In het regeerakkoord is vastgelegd dat in Nederland wordt gestreefd dat alle auto's die vanaf 2030 worden verkocht geen emissies meer uitstoten (Rijksoverheid 2022b). Het aanbod en het aantal elektrisch aangedreven personenauto's is de laatste jaren gestaag toegenomen.
Per 1 januari 2022 waren er in Nederland 8,9 miljoen personenauto's geregistreerd waarvan 381.335 volledig elektrische en plug-in hybride auto's (CBS 2022a, RVO 2022). Het aandeel volledig elektrische en plug-in hybride auto's in het totale wagenpark is sinds 2017 gestegen van 1,4 procent naar 4,3 procent per 31 december 2021 (inclusief auto's met een brandstofcel).
De ruimtelijke spreiding van deze voertuigen is hierbij relevant gezien de benodigde laadinfrastructuur. In onderstaand figuur wordt een beeld geschetst van het aantal elektrische auto's per provincie in 2021 (CBS 2022b).

Elektrisch wagenpark per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 bestond het personenwagenpark uit 271.938 volledig elektrische en plug-in hybrides waarvan 64 procent volledig elektrisch en 36 procent plug-in hybrides. In absolute omvang kwamen per 1 januari 2021 de meeste personenauto's met een stekker (volledig elektrisch en plug-in hybrides) voor in de provincie Zuid-Holland (61.430), gevolgd door Noord-Holland (52.685) en Noord-Brabant (41.009) (CBS 2022b). De omvang van het elektrisch personenwagenpark (volledig elektrisch en plug-in hybrides en brandstofcel) is per 31 december 2021 gestegen tot 381.823 waarmee het aantal voertuigen in het totale personenwagenpark is gestegen van 2,3% per 31 december 2019 naar 4,3% per 31 december 2021 (RVO 2022).

Laadpunten verspreid over Nederland

Gezien de toename van het aantal personenauto's dat elektrisch wordt aangedreven is er ook steeds meer behoefte aan een bijbehorende laadinfrastructuur. Ook door de toename van elektrische bestelauto's en vrachtverkeer in de stadslogistiek zijn meer laadpunten noodzakelijk. De uitrol van de laadinfrastructuur in Nederland is in handen van marktpartijen en overheid (gemeenten, provincie en Rijksoverheid) (NAL, 2022). In 2021 waren er in Nederland 85.453 (semi) publieke laadpunten beschikbaar, inclusief snelladers. Het merendeel van de laadpunten in Nederland bestaat uit privé laadpunten. In 2021 waren er 221.000 particuliere laadpunten in Nederland (RVO 2022).

De meeste personen die gebruik maken van een elektrische personenauto maken gebruik van een privé laadpunt. In 2021 werd voor 51 procent van de elektrisch verreden kilometers gebruik gemaakt van een privé laadpunt, 8 procent door het stopcontact in huis, 16 procent door een openbare laadpaal nabij huis, 11 procent door een laadpunt bij de werkgever, 8 procent door een snellader en 6 procent door een opbaar laadpunt elders (RVO, 2021b). Het aantal stekkerauto's per laadpunt op basis van het aantal (semi)publieke laadpunten neemt gestaag toe. In 2017 waren er nog 3,5 volledig elektrische en plug-in hybride auto's per laadpunt en dat aantal is in 2021 gestegen tot 4,5 auto per laadpunt (RVO 2022).

Aantal laadpunten in Europa neemt toe

In Europa (EU27) neemt het aantal laadpunten gestaag toe. In 2021 had 74% van de laadpunten een capaciteit tussen de 7,4 en 22 kilowatt gevolgd door laadpunten met een capaciteit kleiner dan 7,4 kilowatt (15%), beide met wisselstroom. Het aandeel snelladers waarbij gebruik wordt gemaakt van gelijkstroom had in 2021 een aandeel van 9% (EC, 2022).

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Laadinfrastructuur mobiliteit
Omschrijving
Het aantal geregistreerde volledig elektrische- en plug-in hybride auto's en het aantal (semi)publieke laadpunten.
Verantwoordelijk instituut
PBL Planbureau voor de Leefomgeving
Berekeningswijze
Niet van toepassing, cijfers overgenomen uit externe bronnen.
Basistabel
CBS Maatwerk: Verdeling personenauto's naar provincie, 2020-2021.Regionale Klimaatmonitor, Totaal aantal (semi)publieke laadpunten voor elektrische auto's.RVO Electric Vehicles Statistics in the Netherlands.Europese Commisie, European Alternative Fuels Observatory.
Geografische verdeling
Nederland en Europa
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
D. Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Laadinfrastructuur mobiliteit, 2017 - 2021 (indicator 0599, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.