Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010 - 2023

Het aandeel geweldsmisdrijven blijft afnemen gedurende de periode 2010-2023, van 7,0 misdrijven per duizend inwoners tot 4,3 per duizend inwoners. Ook in absolute zin is het aantal geweldsmisdrijven afgenomen van 115,8 duizend in 2010 tot 75,7 duizend in 2023.

Het aandeel woninginbraken is in dezelfde periode aanvankelijk toegenomen van 6,2 per duizend inwoners in 2010 tot 6,7 per duizend inwoners in 2012 waarna een daling wordt ingezet tot 1,9 per duizend inwoners in 2023. Ook in absolute zin is het aantal woninginbraken afgenomen. Met 33,8 duizend in 2023 is dat minder dan een derde ten opzichte van de 102,7 duizend woninginbraken in 2010.

Afname geweldsmisdrijven zet door

Na 2010 neemt met uitzondering van 2019 en 2022 het aantal geweldsmisdrijven jaarlijks af ten opzichte van het voorgaand jaar. Tot en met 2023 met een jaarlijkse afname tussen 1,5 en 6,3 procent. Tegen de trend in neemt in 2019 het aandeel geweldsmisdrijven met 0,5 procent toe ten opzichte van 2018 en in 2022 met 5,5 procent toe ten opzichte van 2021.
Afname van geweldsmisdrijven doen zich voor in alle provincies in deze periode. In 2023 bedraagt het hoogste aandeel nog 5,1 misdrijven per duizend inwoners in Noord- en Zuid-Holland, gevolgd door 4,3 per duizend inwoners in de provincie Groningen en Noord-Brabant. Met 7,1 misdrijven per duizend inwoners of meer dragen Rotterdam, Den Haag en Amsterdam hier het meest aan bij. Het laagste aandeel met 3,3 misdrijven per duizend inwoners vinden we in Drenthe en Overijssel.

Woninginbraken nemen meer af dan geweldsmisdrijven

Het aantal inbraken in woningen en bijgebouwen ligt in 2010 aanvankelijk onder het aantal geweldsmisdrijven om vervolgens toe te nemen tot 6,7 inbraken per duizend inwoners in 2012. Daarna zet een sterke daling in, van jaarlijks vaak meer tot 10 procent, tot 1,9 woninginbraken per duizend inwoners in 2023.
Na een toename van het aantal inbraken in nagenoeg alle provincies in de periode 2010-2013 zien we vanaf 2014 tot en met 2023 veelal een afname in het aantal inbraken. Niet alleen relatief, per duizend inwoners, maar ook in absoluut aantal. 
De meest inbraken per duizend inwoners doet zich in 2023 voor in de provincie Groningen (2,2). Het zijn vooral middelgrote gemeenten waar relatief de meeste inbraken gemeld worden. De Bilt met 3,6 inbraken per duizend inwoners en Nieuwegein en Valkenswaard met 3,3 per duizend inwoners. De minste woninginbraken per duizend inwoners komen voor in Flevoland en Zeeland (1,4) en Overijssel (1,5). Gedurende de periode 2010 -2023 neemt in de provincie Utrecht het aandeel inbraken het meest af met 5,6 per duizend inwoners.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010 - 2023

Omschrijving

Aandeel geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven en woninginbraken.

 

Het soort misdrijf is ingedeeld volgens de Standaard Classificatie Misdrijven (Politie) 2010. 
Zie ook de CBS-themapagina Veiligheid en recht.

 

Overige misdrijven waaronder het totaal aantal misdrijven dat geregistreerd is door de Politie is te vinden in de tabel Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio (CBS, 2024b). Hierin is ook onderscheid te maken naar Regionale eenheid van de Politie. Aantallen in de tabel met alle misdrijven kunnen afwijken van deze tabel omdat in deze tabel een afwijkende groepering wordt gehanteerd.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Geregistreerde misdrijven: misdrijven, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.

Inbraak in woning: dit is het totaal van 'Diefstal/inbraak uit woning' en 'Diefstal/inbraak uit schuur/garage/e.d.'.

Gewelds- en seksuele misdrijven: hieronder vallen onder andere de gevallen van eenvoudige en zware mishandeling, bedreiging en stalking, seksuele misdrijven, levensdelicten moord en doodslag, gijzeling en mensenhandel.

Meer gegevens over criminaliteit is te vinden in de databank Statline van het CBS. 

Geografische verdeling

Gemeenten, Provincie, Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Opmerking

Cijfers tot en met 2021 zijn definitief; cijfers over 2022 en 2023 zijn voorlopig.

Betrouwbaarheidscodering

Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010 - 2023 (indicator 0615, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.