Veroudering van schorren

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Op de schorren in Zeeland is de oppervlakte van de eerste stadia van de vegetatiesuccessie in de tweede helft van de 20e eeuw afgenomen als gevolg van waterstaatkundige werkzaamheden.

Ontwikkeling

Onder natuurlijke omstandigheden groeien op de ene plek de kwelders en schorren door opslibbing en gaan er elders weer stukken verloren door erosie. Door afsluitingen van de zeegaten in de Zeeuwse delta, inpolderingen en de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde kunnen nieuwe schorren en kwelders nauwelijks meer ontstaan. Daardoor neemt in de loop der tijd de oppervlakte aan schorren af in de Zeeuwse delta. Omdat er weinig nieuwe schorren bijkomen en de bestaande schorren verruigen als gevolg van vegetatiesuccessie komen de eerste stadia van successie steeds minder voor. Dat komt naar voren uit de afname van Engels slijkgras (een soort van het eerste stadium) en de toename van strandkweek (een soort van de verruiging) in Saeftinge (zie de figuur).

Bronnen

  • Dijkema, K.S. (1987). Changes of salt-marsh area in the Netherlands Wadden Sea after 1600. In: A.H.L. Huiskes, C.W.P.M. Blom en J. Rozema (eds) Vegetation between land and sea. Junk, Dordrecht: pp. 42-49.
  • Dijkema, K.S., J.H. Bossinade, A. Nicolai, H. Jongerius, J. Frankes, K. Haan. P. Leusink en H. Venema (2000). Beheer kwelderwerken. Verslag monitoring waddenkust Friesland en Groningen nov. 1999- nov. 2000. Alterra en Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland, 19 pp. + bijlagen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Het kaartje geeft de verandering in de begroeiing van schorren weer op het Verdronken Land van Saeftinge tussen 1971 en 1992 aan de hand van de verspreiding van Engels slijkgras en strandkweek. De schorren van Saeftinge beslaan 80% van het huidige totale schorareaal in de Zeeuwse delta. De benaming schorren is in Zeeland gebruikelijk, terwijl men in het noorden van Nederland van kwelders spreekt.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
04
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Veroudering van schorren (indicator 1230, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.