Taakstellingen en realisaties bij grondverwerving en beheerregelingen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten

Per 31 december 2005 is circa de helft van de taakstellingen voor grondverwerving en beheerregelingen van 1995 of eerder gerealiseerd. Afspraken na 1995 zijn veelal nog nauwelijks gerealiseerd.

Ontwikkelingen

Diverse rijksnota's bevatten taakstellingen voor het areaal aan nieuwe natuur, verbetering landschapskwaliteit en agrarisch en particulier natuurbeheer. Het beheer van bestaande natuur was in 1990 al geheel gerealiseerd. Taakstellingen over grondverwerving/inrichting en het afsluiten van beheerregelingen voor natuur, bos en landschap uit 1995 en eerder zijn voor 45% tot 65% gerealiseerd. Dat betreft de taakstellingen voor nieuwe natuur (voorheen reservaten en natuurontwikkeling), bestaande natuurterreinen, bos, landschap en recreatie, en agrarisch natuurbeheer.
Taakstellingen uit de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' van 2000 zijn nog amper gerealiseerd, waaronder die over de robuuste verbindingen. De details over taakstellingen en realisatie staan in de Grondverwerving, inrichting en beheerregelingen: taakstellingen en voortgang; achtergrondinformatie.

Beleidsdoelen Versterking landelijk gebied

De algemene beleidsdoelstelling voor de versterking van het landelijk gebied is gericht op de kwaliteitsverbetering en het in onderlinge samenhang versterken van de verschillende functies van het landelijk gebied.
Alleen het onderdeel 'de stedelijke omgeving' komt hier aan de orde. LNV wil nieuwe recreatiegebieden ontwikkelen, met name in en bij de grote steden. De bedoeling van LNV is om hiermee bestaande tekorten aan dagrecreatiemogelijkheden op te heffen en om nieuwe tekorten te voorkomen. De taakstelling voor Recreatie om de stad, grootschalig groen is om 15.942 ha te realiseren in 2013. Per 31 december 2005 is 6727 ha verworven en ingericht. Voor Recreatie om de stad, regionaal groen is de taakstelling: 492 ha te realiseren in 2010. Inmiddels is 35 ha gerealiseerd.
De categorieën 'Recreatie om de stad, grootschalig groen' en 'Recreatie om de stad, regionaal groen' zijn geïntroduceerd in de Agenda Vitaal Platteland (LNV, 2004). Bestaande taakstellingen zijn onder deze nieuwe namen bijeengebracht. Zo is de categorie 'Recreatie om de stad, grootschalig groen' de vervanger van de taakstellingen voor 'Recreatiebos, Staatsbos' en 'VINAC strategisch groen'. 'Recreatie om de stad, regionaal groen' is de nieuwe naam voor de taakstelling 'VINAC regionaal groen'.

Beleidsdoelen EHS

De algemene beleidsdoelstelling voor natuur is om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden, herstellen en ontwikkelen. Daarnaast zet LNV in op in stand houden van een zodanig goede omgeving voor alle in Nederland in 1982 voorkomende soorten dat ze kunnen blijven voortbestaan. Om dit te bereiken wil LNV wil ondermeer een samenhangend netwerk van natuurgebieden (de EHS) realiseren.
Om de EHS te realiseren wordt grond aangekocht, ingericht en overgedragen aan terreinbeheerders. Daarnaast worden voor de EHS beheerregelingen afgesloten op gronden die niet worden verworven. De grondverwervingstaakstelling voor 'nieuwe natuur' is 111.741 hectare. 'Nieuwe natuur' omvat zowel reservaatgebieden als natuurontwikkelingsgebieden. De taakstelling voor agrarisch natuurbeheer is 117.685 ha. Beide doelstellingen vinden hun oorsprong in de Relatienota (CRM 1975) Via particulier natuurbeheer zal 42.771 ha worden gerealiseerd (oorsprong Regeerakkoord 1998).
Daarnaast wordt het beheer van de bestaande natuur onderscheiden. Het gaat hier om 453.500 hectare. Deze natuur bestond al in 1990 bij het uitbrengen van het Natuurbeleidsplan.
Verder is er een taakstelling van 16.303 hectare voor robuuste verbindingen. Het doel hiervan is de vergroting van de ecologische samenhang van de EHS.
De 'natte natuur' betreft afspraken voor de realisatie van extra nieuwe natuur in de Zuid-Hollandse delta, het IJsselmeer, in Noord-Nederland de Zandmaas en de Westerschelde.
De gebruikte terminologie is dezelfde als in de beleidsdocumenten gehanteerd wordt. Nadere toelichting staat in de Grondverwerving, inrichting en beheerregelingen: taakstellingen en voortgang; achtergrondinformatie.

Bronnen

 • DLG (diverse jaren). Structuurschema Groene Ruimte. Voortgangsrapportage 2000, 2001 en 2002. Voortgang RBON 2005. Dienst Landelijk gebied, Utrecht.
 • LNV (1990). Natuurbeleidsplan. Regeringsbeslissing. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag.
 • LNV (2000). Nota Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur. Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag.
 • LNV (2002). Brief van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan de Tweede Kamer, 9-10-2002. Ombuigingen op budget natuuraankopen n.a.v. Strategisch Akkoord. Den Haag.
 • LNV (2003). Brief van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer, 16-09-2003. Uitgavenintensiveringen EHS en reconstructie. Den Haag.
 • LNV (2004). Agenda voor een Vitaal Platteland en het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland. Den Haag.
 • LNV (2005). Rijksbegroting Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 2006. SDU Den Haag.
 • LNV (2006) Agenda voor een Vitaal Platteland Meerjarenprogramma 2007 - 2013. Den Haag.
 • LNV (2006). Voortgang realisatie operationele doelen LNV per 31 december 2005. Den Haag, 4 mei 2006.
 • LNV (2006). Jaarverslag van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2005. SDU Den Haag.
 • MNP (2005 en 2006) Natuurbalans 2005 en 2006. Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Taakstellingen en realisaties bij grondverwerving en beheerregelingen (indicator 1296, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.