Grondverwerving voor natuur en landbouw: landelijke prijsontwikkeling

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De grondprijzen voor natuur en voor landbouw zijn de laatste tijd fors gestegen.

Ontwikkelingen

De prijs voor landbouwgrond met uiteindelijke bestemming natuur nam tussen 1999 en 2001 toe van bijna 30.000 euro tot ruim 37.000 euro per hectare. Dat betreft grond voor reservaten, natuurontwikkelingsprojecten, bestaande natuurterreinen, landgoederen, bos en landschapselementen, landinrichtingsprojecten en bufferzones. Ook de grondprijs voor de bestemming landbouw steeg sterk. De gemiddelde prijs daarvoor steeg met bijna 50%, van ruim 25.000 tot ruim 37.000 euro per hectare. Deze stijging is mede te verklaren uit de algemene economische groei in die jaren. In gebieden met een grote stedelijke druk, met name in het westen en midden van het land, is de agrarische grondprijs het hoogst. In de loop van 2001 is de stijging van de agrarische grondprijs gestopt. De grondprijzen voor natuur liggen op het niveau van de landbouwgrondprijs. Dat komt doordat deze functies concurreren op de grondmarkt. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) kocht in 2001 voor ongeveer 6.900 hectare aan gronden voor natuur. De omvang van de handel in gronden voor de land- en tuinbouw is veel groter: de land- en tuinbouw kocht in 2001 ongeveer 54.000 hectare.

Bronnen

  • DLG (2001, 2002). Jaarverslagen 2000 en 2001. Dienst Landelijk Gebied. Utrecht.
  • DLG (2002). Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. Bijlage bij brief (DLG.2002/27918, 22 mei 2002) van de Staatssecretaris van LNV aan de Tweede Kamer.
  • LEI (2002). Landbouw-Economisch Bericht 2002. Landbouw Economisch Instituut. Den Haag.
  • Luijt, J. (2002). De grondmarkt in segmenten. Rapport 4.02.01 Landbouw Economisch Instituut. Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De prijzen voor bestemmingen natuur betreft aankopen van de DLG. Per jaar is een gemiddelde prijs berekend. De prijzen van landbouwgrond betreffen onverpachte gronden. De cijfers komen van CBS, DLG en Kadaster (Kadata).De analyse van de prijzen voor bestemmingen natuur heeft betrekking op transacties van de Dienst Landelijk Gebied. Per jaar is een gemiddelde gewogen prijs berekend, aan de hand van het overzicht in de tabel. De prijzen van landbouwgrond betreffen de prijzen voor onverpachte gronden (CBS/DLG/Kadata).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Grondverwerving voor natuur en landbouw: landelijke prijsontwikkeling (indicator 1303, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.