Ontwikkeling van de grondprijs voor landbouwgrond, 1990 - 2009

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.


Informatie over grondprijzen landbouwgrond zijn te vinden op de volgende website.

De grondprijs voor landbouwgrond is ten opzichte van 2008 met 15 procent gestegen en ten opzichte van 2006 zelfs met 50 procent. De agrarische grondprijzen zijn tot op heden relatief ongevoelig gebleken voor de recessie

Prijs landbouwgrond flink gestegen

Uit de jaarlijks gepubliceerde grondprijsmonitor van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) blijkt dat de prijs voor landbouwgrond in 2009 gemiddeld €47.051,- per hectare bedroeg, oftewel €4,70 per m2. Daarmee is de grondprijs voor landbouwgrond de laatste jaren flink gestegen, ten opzichte van 2008 met 15% en ten opzichte van 2006 zelfs met 50%. De stijging geldt voor alle regio's in Nederland.

Prijs agrarische grond ongevoelig voor recessie

De agrarische grondprijzen zijn tot op heden relatief ongevoelig gebleken voor de recessie. DLG geeft daar in de grondprijsmonitor een aantal verklaringen voor:

  • Er bestaat een groeiende behoefte aan schaalvergroting onder agrarische bedrijven als gevolg van een aanhoudende groei in de agrarische sector. Dit leidt uiteraard tot een grotere vraag naar landbouwgrond.
  • Agrariërs hebben volgens DLG een hoge kredietwaardigheid. Bij de grondgebonden landbouw gaat het om relatief kleine ondernemingen met een hoog eigen vermogen belegd in grond en gebouwen. Dit vermogen dient vaak als onderpand bij kredietverstrekking.
  • Een deel van deze markt is minder gevoelig voor de conjunctuur. Het gaat hier om publieke partijen die, bijvoorbeeld in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), grond verwerven. Deze partijen worden afgerekend op het voldoen aan verwervingstaakstellingen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ontwikkeling van de grondprijs voor landbouwgrond
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
De gegevens in deze grondprijsmonitor zijn afkomstig van Kadaster en Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). Bij alle berekeningen, zowel van Kadaster als van BBL, zijn uitsluitend transacties met pachtvrije gronden betrokken, waarbij de verkrijgers zowel agrariërs als niet-agrariërs kunnen zijn. Voor de grondprijsmonitor worden voor, zowel de BBL-data als voor de Kadasterdata, dezelfde selecties toegepast. De selectie betreft grasland, bouwland, tuinland (geen glastuinbouw) en boomgaard. Transacties van bijvoorbeeld natuur, glastuinbouw of bollenteelt worden uitgesloten, vanwege de 'atypische' prijsvorming. De gegevens hebben betrekking op de verkoop van landbouwgrond. Transacties waarbij sprake is van bijkomende zaken als (melk)quotum, gebouwen, schadevergoedingen of toeslagen worden bij de selectie van brondata, buiten beschouwing gelaten. Familietransacties en transacties van gehele bedrijven (incl. gebouwen) zijn eveneens buiten beschouwing gelaten. Bij dit soort transacties hebben andere mechanismen invloed op de prijs. Het gaat hier dus om de 'kale' grondprijzen.Gebruikte bronnen: Dienst Landelijk Gebied (data 1998 - 2009) enCBS / Kadaster (data 1990 -2003)
Basistabel
Grondprijsmonitor 2009
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
De Markt Doorgrond (RPB, 2005)
Opmerking
CBS levert geen data meer van grondprijzen vanaf 2004
Betrouwbaarheidscodering
De prijzen en prijsontwikkeling van agrarische gronden i de vorm van voortschrijdende gemiddelden, uitgesplitst naar verschillende prijsklassen. De mobiliteit van agrarische gronden:Hoeveel hectare grond is getransporteerd? Waar? Hoeveel transacties zijn er geweest? De gebieden waar de druk op de agrarische markt groot is door het tonen van gegevens over transacties met een zeer afwijkende prijs.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ontwikkeling van de grondprijs voor landbouwgrond, 1990 - 2009 (indicator 1303, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.