Grondverwerving voor natuur en landbouw: landelijke prijsontwikkeling

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De agrarische grondprijs is na een jarenlange stijging in 2002 met 5% en 2003 met 10% gedaald. In de eerste helft van 2004 is de grondprijs verder gezakt tot ruim 29.000 euro per hectare.

Ontwikkeling

De prijs voor landbouwgrond die is aangekocht voor natuur is tussen 1997 en 2001 gestegen van 23.500 euro tot 38.500 euro per hectare. In 2002 en 2003 daalde de prijs voor deze gronden tot 34.000 euro per hectare. De ontwikkeling en hoogte van de grondprijs van landbouwgrond met bestemming natuur zijn vergelijkbaar met de prijzen van gronden die hun agrarische bestemming behouden (zie figuur). Dit is het gevolg van het aankoopbeleid van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) die een marktconforme prijs biedt aan boeren die hun landbouwgrond verkopen voor natuur.
Overigens zouden de grondprijzen in beide segmenten wel uiteen kunnen lopen door de grote regionale verschillen in de agrarische grondprijzen. Daarvoor zouden de aankopen voor natuur vooral in dure of vooral in goedkope gebieden moeten zijn geconcentreerd. Dat is in deze periode kennelijk niet het geval geweest.
De forse stijgingen van de agrarische grondprijs eind jaren negentig waren vooral een gevolg van de economische groei in die jaren en veel minder van ontwikkelingen in de landbouw. Zo is het verloop van de prijs van landbouwgronden vrijwel gelijk aan dat van de conjunctuurgevoelige prijs van woningen. Nu de prijs van woningen niet meer stijgt en de woningmarkt meer een kopers- dan een verkopersmarkt is, stijgt ook de agrarische grondprijs niet meer. Ook de regionale verschillen in prijzen van landbouwgronden zijn voor een belangrijk deel het gevolg van de invloed van stedelijke ontwikkelingen. De prijzen van landbouwgronden zijn het hoogst in gebieden met een grote stedelijke druk, zoals in het westen, midden en zuiden van het land.

Bronnen

  • Dienst Landelijk Gebied (DLG). Jaarverslagen 1998, 2000 en 2001
  • Dienst Landelijk Gebied (DLG). Analyse grondprijzen 2002 en 2003. Interne notities
  • Dienst Landelijk Gebied (DLG). Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004 (hier de site van DLG).
  • Berkhout, P. en C. van Bruchem (red.) (2004). Landbouw-Economisch Bericht 2004. Periodiek rapport 04.01. LEI, Den Haag

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De agrarische grondprijs wordt door DLG berekend met behulp van informatie van het Kadaster. Bij de berekeningen zijn de volgende grondtransacties geselecteerd: aankopen door agrariërs van onverpacht los bouw- of grasland zonder (melk)quotum van niet-familieleden. De totale koopsom van deze aankopen wordt gedeeld door het het totaal van de bijbehorende arealen. Deze gewogen gemiddelde grondprijs is de agrarische grondprijs. De grondprijs van landbouwgrond voor natuur wordt op een vergelijkbare manier berekend, maar dan voor de landbouwgronden die zijn aangekocht voor reservaatsvorming en natuurontwikkeling, waaronder natuurontwikkeling in de uiterwaarden.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Grondverwerving voor natuur en landbouw: landelijke prijsontwikkeling (indicator 1303, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.