Natuurbeleid en natuurbescherming

Nationale parken

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 1969 sloot Nederland zich aan bij een initiatief van The World Conservation Union (IUCN) om Nationale Parken in te stellen. Daarmee beoogt men grote natuurgebieden veilig te stellen en duurzaam in stand te houden.

Toestand

De kaart geeft de ligging weer van de Nationale Parken in Nederland. Inmiddels zijn er veertien gebieden ingesteld: Schiermonnikoog, Dwingelderveld, Weerribben, Groote Peel, Biesbosch, Zuid-Kennemerland, Meinweg, Maasduinen (voorheen de Hamert), Drents-Friese Wold, Zoom-Kalmthoutse Heide, Loonse en Drunense Duinen, Duinen van Texel, het mariene park Oosterschelde en Drentsche Aa. Daarnaast zijn er twee Nationale Parken (de Hoge Veluwe en de Veluwezoom) op particulier initiatief tot stand gekomen. Er zijn nog vier Nationale Parken in oprichting: Lauwersmeer, Utrechtse Heuvelrug, Sallandse Heuvelrug en de Oude Venen. Het is de bedoeling dat deze parken in 2003 de definitieve status van Nationaal Park krijgen. Het gebied Zoom-Kalmthoutse Heide is een grensoverschrijdend park op basis van het Benelux-verdrag Natuur- en landschapsbescherming. Het Nationaal Park de Meinweg maakt deel uit van het Nederlands-Duitse grenspark Maas-Schwalm-Nette dat in 1977 werd ingesteld.De Nederlandse Nationale Parken zijn aaneengesloten gebieden van tenminste 1.000 hectare. Ze bestaan uit natuurterreinen, wateren en/of bossen en worden gekenmerkt door een bijzondere landschappelijke gesteldheid en een typerend planten- en dierenleven. Er zijn goede mogelijkheden voor recreatief medegebruik. Vergeleken met het buitenland zijn de Nederlandse Nationale Parken gering van omvang.

Beleidsdoelen

Nationale Parken worden ingesteld door de Minister van LNV, met instemming van de eigenaren, beheerders en andere direct betrokken organisaties en instanties. Deze geven aan bereid te zijn het gebied samen als nationaal park te beheren en zorg te dragen voor het duurzaam behoud. Kenmerkend voor Nationale Parken is de meervoudige doelstelling; dat wil zeggen de combinatie van natuurbehoud en -ontwikkeling met mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie, voorlichting en educatie en wetenschappelijk onderzoek.

Referenties

  • LNV (2000). Natuur voor mensen, mensen voor natuur. Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De informatie is afkomstig van het Ministerie van LNV.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Nationale parken (indicator 1314, versie 02 , 5 december 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.