Klimaatverandering

Vervroeging eileg zangvogels

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De laatste decennia zijn zangvogels vanwege hogere temperaturen eerder gaan broeden.

Ontwikkeling eilegdatum

Over de periode 1986 tot 2005 is de gemiddelde eilegdatum van zangvogels met circa zeven dagen vervroegd. Dit is mogelijk het gevolg van het vroeger optreden van insecten, zoals van vlinders en hun rupsen. Vrijwel alle zangvogels, dus niet alleen insecteneters maar ook zaadeters, zijn namelijk voor het voeren van hun jongen afhankelijk van insecten. Het vroeger optreden van insecten is waarschijnlijk het gevolg van het warmer worden van het voorjaar.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

Verschuiving in de fenologie (biologisch jaarritme) van soorten is een graadmeter voor klimaatveranderingen. De gegevens zijn afkomstig van het NEM-meetnet nestkaarten. In dit meetnet worden de broedgegevens van tientallen vogelsoorten in heel Nederland geregistreerd. In veel gevallen kan daarmee een schatting worden gemaakt van de dag waarop de eerste eieren zijn gelegd. De graadmeter is gebaseerd op de gemiddelde eilegdatum per soort per jaar. Dit gemiddelde is alleen berekend wanneer voor die soort in dat jaar van minstens tien nesten bruikbare kaarten beschikbaar waren. Deze tien nestkaarten is de ondergrens; het aantal beschikbare nestkaarten per soort kan oplopen tot meer dan 1000 per jaar. Bij minder dan tien nestkaarten is de eilegdatum via een statistisch model geschat vanuit de eilegdatums van andere soorten in het bestand. Daarna is de gemiddelde eilegdatum van alle soorten berekend. De graadmeter is berekend uit de gemiddelde eilegdatum van 45 zangvogels.De graadmeter is gebaseerd op de volgende soorten:Appelvink, Boerenzwaluw, Bonte Vliegenvanger, Boomklever, Boomkruiper, Bosrietzanger, Ekster, Fitis, Geelgors, Gekraagde Roodstaart, Glanskop, Grasmus, Graspieper, Grauwe Klauwier, Grauwe Vliegenvanger, Grote Gele Kwikstaart, Grote Lijster, Heggenmus, Huiszwaluw, Kauw, Kleine Karekiet, Kneu, Koolmees, Kramsvogel, Kruisbek, Kuifmees, Matkop, Merel, Pimpelmees, Putter, Ringmus, Roodborst, Roodborsttapuit, Spotvogel, Spreeuw, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Veldleeuwerik, Vink, Winterkoning, Witte Kwikstaart, Zanglijster, Zwarte Kraai, Zwarte Mees, en Zwartkop.De stippen in het figuur zijn de meetwaarden. Door deze meetwaarden is met behulp van het programma TrendSpotter (Visser, 2004) een flexibele trend berekend (de doorgetrokken lijn). Het gekleurde vlak geeft het 95% betrouwbaarheidsinterval van de trendlijn aan.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Vervroeging eileg zangvogels (indicator 1405, versie 01 , 8 juni 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.