Water en natuur

Nederlandse consumptie van vis (totaal) en duurzaam gevangen vis, 2003 - 2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aandeel duurzaam gevangen vis in de Nederlandse visconsumptie is nog laag maar stijgend.

De visconsumptie stijgt

De visverkoop via supermarkten en viswinkels is geleidelijk gestegen van ruim 36.000 ton in 1996 naar ruim 55.000 ton per jaar in 2007(GfK / Nederlands Visbureau, 2009). Als de visconsumptie in de horeca wordt meegerekend is de consumptie naar schatting nog zo'n 30% hoger en komt uit op ruim 4 kg per persoon per jaar. Dat is zowel wild gevangen vis als gekweekte vis. De Nederlandse consumptie is lager dan die in veel andere Europese landen.

Stimulering van duurzame visvangst

Aan de moderne visserij kleeft een aantal bezwaren, zoals overbevissing, bijvangsten en schade aan de natuur. De rijksoverheid heeft daarom verduurzaming van de vis- en visserijsector als doel gesteld. Dit doel is uitgewerkt in het Beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011 (LNV, OS en VROM, 2008) en het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit (LNV, 2009). Ook de Nederlandse supermarkten stimuleren de vraag naar duurzame vis. Daarnaast geven enkele natuurorganisaties voor de consument de 'VISwijzer' uit, waarin per vissoort een duurzaamheidsadvies wordt gegeven.

Ook de consumptie van duurzaam gevangen vis neemt toe

De consumptie van duurzaam gevangen vis - dat wil zeggen vis voorzien van een keurmerk dat de duurzaamheid waarborgt - is nog relatief laag, maar snel stijgende (lijn 'MSC' in de grafiek): van 1.900 ton in 2006-'07 naar 2.500 ton in 2007-'08 (4,5%). Dit betreft uitsluitend wild gevangen vis. Wereldwijd was het aandeel MSC-vis begin 2009 ongeveer 10% (MSC, 2009). Voor kweekvis is certificering in ontwikkeling, maar over de Nederlandse consumptie daarvan zijn nog geen gegevens.

Certificering van wildgevangen vis

Het belangrijkste keurmerk voor wildgevangen vis is momenteel MSC. Dit keurmerk is in 1999 ingesteld door de Marine Stewardship Council, een internationale organisatie voor het stimuleren van een meer duurzame visserij. Het keurmerk wordt onafhankelijk gecontroleerd, voldoet aan de richtlijnen van de FAO en geldt internationaal als dé standaard voor duurzame visserij. Daarbij wordt beoordeeld of de visserij niet bijdraagt aan overbevissing, of de negatieve invloed op het ecosysteem binnen acceptabele grenzen blijft en of er een duurzaam visserijbeheer gevoerd wordt. In Nederland heeft de haringvisserij al een certificaat, voor de makreelvisserij en voor sommige delen van de schol- en tongvisserij (met staand want) is het in aanvraag.

Viskweek

De fysieke grenzen aan de mondiale visvangst stimuleren de groei van de viskweek ofwel aquacultuur. Deze kan in principe een oplossing bieden voor een deel van de problemen met de wilde visvangst, maar kan zelf ook problemen voor natuur en milieu veroorzaken (PBL, 2008, 2009). Dat zijn o.a. gebruik van wilde vis voor de productie van visvoer, vestiging van kwekerijen in ecologisch waardevolle gebieden, watervervuiling en kruising van ontsnapte kweekvis met wilde vis. Ook voor kweekvis zijn er duurzaamheidscertificaten in ontwikkeling.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Nederlandse consumptie van vis en duurzaam gevangen vis

Omschrijving

Nederlandse consumptie van vis en duurzaam gevangen vis

Verantwoordelijk instituut

GfK / Nederlands Visbureau en MSC

Berekeningswijze

Verkoopcijfers. Voor GfK valt de registratieperiode samen met het kalenderjaar, voor MSC loopt deze steeds van 1 april - 31 maart. In de figuur zijn de gegevens voor bijvoorbeeld de periode 1-4-2007 tot 31-3-2008 vermeld als '2007'.

Geografische verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

GfK (2009). Ontwikkelingen vis, schaal- en schelpdieren Nederland. Presentatie 16-3-2009, i.o.v. Nederlands Visbureau
MSC (2009). Consumptiegegevens MSC-vis. Marine Stewardship Council, Londen / MSC-Nederland, Den Haag.

Opmerking

Over de aandelen wilde vis en kweekvis in de Nederlandse consumptie zijn geen gegevens beschikbaar, maar mondiaal is het aandeel kweekvis in de consumptie ongeveer 40 %.

Betrouwbaarheidscodering

B: visconsumptie gebaseerd op verkoopcijfers van de detailhandel; MSC-visconsumptie gebaseerd op opgaven van de detaihandel aan de Marine Stewardship Council in Londen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Nederlandse consumptie van vis (totaal) en duurzaam gevangen vis, 2003 - 2007 (indicator 1528, versie 01 , 8 september 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.