Werken en economie

Werkgelegenheid en verhouding wonen en werken per gemeente, 2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2011 bevindt bijna 17 procent van alle arbeidsplaatsen in Nederland zich in de vier grootste steden. In de stedelijke gebieden wordt relatief meer gewerkt dan gewoond.

Werkgelegenheid het grootst in het stedelijk gebied

In de vier grootste steden van Nederland bevindt zich bijna 17% van het totale aantal arbeidsplaatsen in Nederland, tegen 14% van de potentiƫle beroepsbevolking. Het aantal banen volgt het verstedelijkingspatroon. Als we kijken naar de verhouding tussen wonen en werken dan blijkt dat in de stedelijke gebieden relatief meer wordt gewerkt dan gewoond. In de groen gekleurde gemeenten op de kaart wordt relatief meer gewoond dan gewerkt. Deze woongemeenten zijn forensenplaatsen of plaatsen met een relatief lage arbeidsparticipatie.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Werkgelegenheid per gemeente, verhouding tussen wonen en werken.

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Berekeningswijze

Het totaal aantal arbeidsplaatsen per gemeente is in beeld gebracht. De verhouding wonen en werken is berekend door het aantal arbeidsplaatsen te delen door de potentiƫle beroepsbevolking (inwoners van 15 t/m 64 jaar). Deze gemeentelijke cijfers zijn vervolgens vergeleken met de verhouding voor heel Nederland. Voor de woongebieden en werkgebieden is de gemeentelijke verhouding groter of kleiner dan die van heel Nederland.

Basistabel

Het LISA vestigingenregister is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische activiteit).
Tot 2010 werden ontbreken vestigingen in de landbouw. Vanaf 2011 zijn deze wel opgenomen. In de analyses hier zijn deze buiten beschouwing gelaten.
Voor de berekening van de woon-werk-verhouding zijn bevolkingsgegevens van het CBS gebruikt. Bevolking naar leeftijd, 15 t/m 64 jaar.

Geografisch verdeling

Gemeenten van Nederland

Andere variabelen

Aantal vestigingen, aantal banen, vestigingsadres en gemeentenaam

Verschijningsfrequentie

LISA wordt jaarlijks geactualiseerd; deze indicator om de twee jaar.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Werkgelegenheid en verhouding wonen en werken per gemeente, 2011 (indicator 2066, versie 02 , 20 september 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.