Compendium voor de Leefomgeving
462 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Werken en economie

Werkgelegenheid en verhouding wonen en werken per gemeente, 2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2015 bevindt ruim 17 procent van alle arbeidsplaatsen in Nederland zich in de vier grootste steden. Tegelijkertijd woont hier bijna 15 procent van de potentiële beroepsbevolking. In de stedelijke gebieden wordt relatief meer gewerkt dan gewoond.

Werkgelegenheid het grootst in het stedelijk gebied

In de vier grootste steden van Nederland bevindt zich ruim 17% van het totale aantal arbeidsplaatsen in Nederland, tegen bijna 15 % van de potentiële beroepsbevolking. Het aantal banen volgt het verstedelijkingspatroon. Als we kijken naar de verhouding tussen wonen en werken dan blijkt dat in de stedelijke gebieden relatief meer wordt gewerkt dan gewoond. In de groen gekleurde gemeenten op de kaart wordt relatief meer gewoond dan gewerkt. Deze woongemeenten zijn forensenplaatsen of plaatsen met een relatief lage arbeidsparticipatie.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Werkgelegenheid per gemeente, verhouding tussen wonen en werken.

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Berekeningswijze

Het totaal aantal arbeidsplaatsen per gemeente is in beeld gebracht. De verhouding wonen en werken is berekend door het aantal arbeidsplaatsen te delen door de potentiële beroepsbevolking (inwoners van 15 t/m 64 jaar). Deze gemeentelijke cijfers zijn vervolgens vergeleken met de verhouding voor heel Nederland. Voor de woongebieden en werkgebieden is de gemeentelijke verhouding tussen werken en wonen groter of kleiner dan die van heel Nederland.

Basistabel

Het LISA vestigingenregister is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid in aantal banen en economische activiteit). Voor de berekening van de woon-werk-verhouding zijn bevolkingsgegevens van het CBS gebruikt. Bevolking naar leeftijd, 15 t/m 64 jaar.

Geografisch verdeling

Gemeenten van Nederland

Andere variabelen

Aantal vestigingen, aantal banen, vestigingsadres en gemeentenaam

Verschijningsfrequentie

LISA wordt jaarlijks geactualiseerd; deze indicator om de twee jaar.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Werkgelegenheid en verhouding wonen en werken per gemeente, 2015 (indicator 2066, versie 04 , 7 september 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.