Verhuizingen, 2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2011 verhuisden binnen Nederland één op de elf inwoners. Ruim 80% van de verhuizingen vond plaats binnen de provincie.

Meeste verhuizenden gaan alleen en niet ver

In 2011 verhuisden binnen Nederland ongeveer 1,46 miljoen mensen, ofwel één op de elf inwoners. Van hen verhuisden zes op de tien binnen dezelfde gemeente. Ook van degenen die naar een andere gemeente verhuisden, legde het merendeel een relatief korte afstand af: 58% bleef binnen dezelfde provincie en 26% verhuisde naar een aangrenzende provincie. Slechts 14% van degenen die in een andere gemeente gingen wonen, verhuisde naar een verderaf gelegen provincie.
In Zuid-Holland werd het meest binnen de eigen provincie verhuisd. Slechts 30% van degenen die in 2011 naar een andere gemeente gingen, vertrok naar een andere provincie. In Flevoland was dit daarentegen 84%, met Noord-Holland als belangrijkste bestemming.
De meeste verhuizingen betroffen mensen die alleenstaand zijn. Bij verhuizingen tussen gemeenten ging het in zeven op de tien gevallen om 'alleengaanden'. Van degenen die naar Amsterdam verhuisden, kwamen zelfs negen op de tien alleen. Ook andere (studenten)steden zoals Groningen, Utrecht, Nijmegen, Tilburg, Maastricht, Delft, Wageningen en Leiden trokken relatief veel alleengaanden. Binnen de gemeentegrenzen werd naar verhouding meer in gezinsverband verhuisd, maar ook daar ging ruim de helft van de verhuizenden alleen. Opnieuw waren de aandelen alleengaanden het hoogst in de studentensteden, variërend van ongeveer tweederde tot driekwart. Het is nog niet vastgesteld of dat in 2011 heel anders zou zijn. Mogelijk heeft wel de crisis voor wat andere patronen gezorgd.

Limburgse krimp vooral door migratie

Vanaf 2000 is het saldo van de verhuizenden in de provincies Friesland en Limburg negatief: daar vertrekken meer mensen dan er zich vestigen. Recent is dit verhuissaldo ook negatief geworden in Drenthe, Overijssel, Flevoland, en Zeeland, maar dat betekent nog niet dat dat ieder jaar zo is. Overwegend positief waren in het afgelopen decennium de saldi in Gelderland en Utrecht. Vanaf 2009 vertrokken er uit Flevoland meer mensen dan er zich vestigden. Voor Zuid-Holland gold het omgekeerde: daar is sinds 2009 voor het eerst sinds jaren sprake van een licht vestigingsoverschot.
De rol van binnenlandse migratie in de regionale bevolkingsgroei is doorgaans relatief bescheiden. In alle provincies was in 2011 de natuurlijke groei (het saldo van geboorte en sterfte) groter dan het binnenlands migratiesaldo. In twee provincies, Drenthe en Limburg, was zowel het geboorteoverschot als het binnenlands migratiesaldo negatief. In 2011 liep in Drenthe en Zeeland het totale inwonertal terug. Overigens is het Limburgse migratieoverschot sinds 2010 weer positief.

Bronnen

Relevante informatie

  • Bevolkingsgroei, 2018-2023
  • Meer gegevens over de demografische samenstelling, en prognoses van de ontwikkeling van de bevolking is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verhuizingen, 2011

Omschrijving

Aantal verhuisde personen in Nederland in 2011.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Migratiesaldo:aantal personen dat zich gevestigd heeft in 2011 - aantal personen dat vertrokken is in 2011Gemiddelde bevolking: (bevolkingsaantal op 1 januari 2011 + bevolkingsaantal op 31 december 2011) / 2

Basistabel

Statlinetabel verhuizingen in Nederland:Regionale kerncijfers NederlandStatlinetabel regio van vestiging en vertrek:Verhuisde personen tussen gemeenten, 2011

Geografische verdeling

Nederland, landsdelen, provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en gemeenten

Verschijningsfrequentie

Onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Zie voor de methodenbeschrijving de onderzoeksbeschrijving van de bevolkingsstatistiek.

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verhuizingen, 2011 (indicator 2112, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.