Openbaarvervoer-, auto- en multimodale ontsluiting werkgebieden, 1996-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aandeel arbeidsplaatsen dat goed of afdoende is ontsloten per openbaar vervoer is tussen 1996 en 2016 ongeveer gelijk gebleven. Het effect van de opening van nieuwe stations werd gecompenseerd door een daling van de werkgelegenheid rond bestaande stations. Het aantal arbeidsplaatsen in de directe omgeving van een op- of afrit van een autosnelweg steeg. Dit kwam door een combinatie van de opening van nieuwe op- en afritten en de sterke groei van de werkgelegenheid op autolocaties.

Sterke toename aantal arbeidsplaatsen locaties en multimodaal ontsloten locaties

Het totaal aantal arbeidsplaatsen in Nederland is tussen 1996 en 2014 met 28 procent toegenomen. Het aantal arbeidsplaatsen op autosnelweglocaties en multimodaal ontsloten locaties is sterker toegenomen (respectievelijk ruim 47 en 34 procent), terwijl het aantal arbeidsplaatsen op OV-locaties en minder goed ontsloten locaties met respectievelijk 20 en 16 procent% veel minder is gestegen. Dit leidt er toe dat een groter deel van de arbeidsplaatsen in Nederland op multimodale en autolocaties te vinden is, en een kleiner aandeel op OV- en matig ontsloten locaties.

Die verschuivingen kunnen uiteengelegd worden in drie componenten:

  • Het effect van groei of afname van het aantal arbeidsplaatsen rond bestaande stations en op- en afritten. Dit heeft geleid tot 3,7 procent groter aandeel van arbeidsplaatsen bij autosnelweglocaties en een kleiner aandeel van OV en multimodale locaties
  • Het effect van de opening van nieuwe stations en op- en afritten op de ontsluiting van bestaande arbeidsplaatsen. Dit heeft geleid tot 2,7 procent lager aandeel op matig ontsloten locaties, en een groter aandeel op vooral multimodale locaties, maar ook op OV en autolocaties.
  • Het effect van de toe of afname van het aantal arbeidsplaatsen nabij nieuwe stations en op en afritten. Dit heeft geleid tot een iets groter aandeel van multimodale en OV locaties en 0,4 procent lager aandeel op matig ontsloten locaties.
Tabel Verandering ontsluiting arbeidsplaatsen naar type locatie (Bron: PBL)
  1996 2016 verschil meer/minder arbeidsplaatsen bij bestaande stations/afritten effect nieuwe stations en afritten voor bestaande arbeidsplaatsen meer/minder arbeidsplaatsen bij nieuwe stations/afritten
Multimodaal 19,1% 20,0% +0,9% -1,2% +1,8% +0,3%
OV 17,5% 16,3% -1,1% -2,0% +0,5% +0,4%
Auto 26,0% 29,9% +3,9% +3,7% +0,4% -0,2%
Matig ontsloten 37,4% 33,8% -3,6% -0,5% -2,7% -0,4%

Goed en afdoend ontsloten arbeidsplaatsen: per OV gelijk gebleven, per auto gestegen

De werkgelegenheid is sinds 1996 vooral toegenomen op autolocaties. Het aandeel arbeidsplaatsen met goed of voldoende OV-aanbod is ongeveer gelijk gebleven. Het effect van de opening van nieuwe stations en de arbeidsplaatsenontwikkeling rond nieuwe stations werd teniet gedaan door de achterblijvende werkgelegenheidsontwikkeling rond bestaande stations.
Het aandeel arbeidsplaatsen in de omgeving van een op- of afrit van een autosnelweg steeg tussen 1996 en 2016 van 45 naar 50 procent. Dit kwam door een combinatie van de opening van nieuwe op- en afritten en de sterke groei van de werkgelegenheid op autolocaties.
 

Ontsluiting arbeidsplaatsen per provincie 2016 (Bron: PBL)
  Multimodaal OV Auto Matig Totaal*
Groningen 25% 18% 24% 33% 100%
Friesland 10% 19% 27% 44% 100%
Drenthe 8% 10% 32% 50% 100%
Overijssel 13% 23% 26% 39% 100%
Flevoland 9% 21% 28% 41% 100%
Gelderland 10% 21% 29% 40% 100%
Utrecht 21% 17% 40% 23% 100%
Noord-Holland 32% 17% 23% 28% 100%
Zuid-Holland 28% 13% 28% 31% 100%
Zeeland 12% 7% 13% 68% 100%
Noord-Brabant 8% 15% 40% 36% 100%
Limburg 26% 13% 33% 29% 100%
Totaal 20% 16% 30% 34% 100%
*door afronding tellen niet alle cijfers op tot 100
Verandering Ontsluiting arbeidsplaatsen per provincie 1996-2016 (Bron: PBL)
  Multimodaal OV Auto Matig Totaal*
Groningen -4% +7% +2% -5% 0%
Friesland -1% -2% +5% -2% 0%
Drenthe +1% -4% +11% -7% 0%
Overijssel +2% -7% +7% -2% 0%
Flevoland +2% +6% +3% -11% 0%
Gelderland +0% -2% +7% -5% 0%
Utrecht -1% +1% +2% -2% 0%
Noord-Holland +4% 0% -1% -3% 0%
Zuid-Holland +1% 0% +1% -2% 0%
Zeeland -1% 0% +3% -2% 0%
Noord-Brabant -3% -2% +9% -5% 0%
Limburg +8% -8% +6% -5% 0%
Totaal +1% -1% +4% -4% 0%
*door afronding tellen niet alle cijfers op tot 0

Ruimtelijk beeld van arbeidsplaatsen naar kwaliteit van ontsluiting

Vooral in de stedelijke regio's werken mensen op locaties die goed tot afdoende multimodaal zijn ontsloten. Door de aanleg van nieuwe autosnelwegen is het aantal arbeidsplaatsen op locaties die goed tot afdoend per auto (of multimodaal) zijn ontsloten duidelijk toegenomen, vooral in Oost-Brabant respectievelijk Twente en Limburg, door onder andere de openstelling van de A50 en de A73. De toename van banen op locaties die goed tot afdoend per OV zijn ontsloten is het grootst geweest rond Utrecht en Groningen.
Wat de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen betreft, was de toename procentueel het grootste in Noord Holland, Flevoland, Utrecht en Overijssel. De ontwikkeling in de Zeeland en Limburg is achtergebleven.

Definitie ontsluitingskwaliteit

Onderstaande tabel geeft aan welke criteria zijn aangehouden om te bepalen of locaties goed dan wel nog afdoend ontsloten zijn per openbaar vervoer of auto. Voor 'goed ontsloten' gelden voor wonen en werken dezelfde criteria. Voor 'nog afdoend ontsloten' verschillen deze voor wat betreft het openbaar vervoer. Mensen zijn namelijk bereid om een langere afstand te accepteren tussen hun woning en het openbaar vervoer dan tussen hun werk en het openbaar vervoer.
 

Definitie ontsluitingskwaliteit (Bron: PBL)
  Goed ontsloten Nog afdoende ontsloten
    Wonen Werken
Per openbaar vervoer < 250 m metro/sneltram < 500 m station < 750 m IC knooppunt 250-1.000 m metro/sneltram 500-2.000 m station 750-3.000 m IC knooppunt 250-500 m metro/sneltram 500-1.000 m station 750-1.500 m IC knooppunt
Per auto < 1.000 m afrit 1.000-2.000m afrit 1.000-2.000m afrit


Op basis van deze criteria zijn vervolgens multimodale locaties, openbaar vervoerlocaties en autolocaties gedefinieerd. Multimodale locaties zijn locaties die goed of nog afdoende zijn ontsloten zowel per openbaar vervoer als per auto. Openbaar vervoerlocaties zijn goed of afdoend ontsloten per openbaar vervoer, maar minder goed ontsloten per auto. Autolocaties zijn goed of afdoend ontsloten per auto, maar minder goed ontsloten per openbaar vervoer.

Definitie locatietypen naar ontsluitingskwaliteit (Bron: PBL)
  Wonen Werken
Multimodale locaties binnen 2.000 meter op-/afrit van een autosnelweg én binnen 1.000 meter metro/sneltram en/of 2.000 meter station en/of 3.000 meter IC-knooppunt binnen 2.000 meter op-/afrit én binnen 500 meter metro/sneltram en/of 1.000 meter station en/of 1.500 meter intercityknooppunt
Openbaarvervoerlocaties binnen 1.000 meter metro/sneltram en/of 2.000 meter station en/of 3.000 meter intercityknooppunt binnen 500 meter metro/sneltram en/of 1.000 meter station en/of 1.500 meter intercityknooppunt, maar buiten 2.000 meter van een afrit
Autosnelweglocaties binnen 2.000 meter op-/afrit, maar buiten 1.000 meter metro/sneltram en/of 2.000 meter station en/of 3.000 meter intercityknooppunt binnen 2.000 meter op-/afrit, maar buiten 500 meter metro/sneltram en/of 1.000 meter station en/of 1.500 meter intercityknooppunt

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland (concurrerend)
  • Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat (bereikbaar)
  • Nationaal Belang: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
De coördinaten van ov- knooppunten en op/afritten zijn bekend voor de jaren 1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 en 2016 (peildatum 1 januari). Per PC6 wordt de hemelsbrede afstand tot dichtstbijzijnde station, ic station, metro/sneltramhalte en op- en afrit berekend. Uitgerekend wordt welk deel van de arbeidsplaatsen/inwoners binnen de normafstand ligt uitgaande van aanbod aan knooppunten in de betreffende jaren. Vervolgens wordt bepaald of verandering komt door opening nieuwe knopen of andere verdeling arbeidsplaatsen/inwoners over pc6gebieden.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Landelijk
Verschijningsfrequentie
1 keer per twee jaar
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Openbaarvervoer-, auto- en multimodale ontsluiting werkgebieden, 1996-2016 (indicator 2139, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.