Vervoersprestatie openbaar vervoer, 2000-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het vervoer per trein door de Nederlandse Spoorwegen en van vervoer op regionale spoorlijnen is toegenomen. Het gebruik van de trein op het gehele spoornet steeg in de afgelopen 10 jaar met ongeveer 14 procent. De groei van het jaarlijkse treingebruik is aan het afvlakken. Het gebruik van stad- en streekvervoer is landelijk stabiel.

Toename gebruik trein

De bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal reizigerskilometers (in miljarden) voor het vervoer via het kernnet van de Nederlandse Spoorwegen, de regionale spoorlijnen en het stad- en streekvervoer (bus, tram en metro).
Het gebruik van de trein op het gehele spoornet nam in de afgelopen 10 jaar met ongeveer 14 procent toe, van 15 miljard in 2000 naar ruim 17 miljard reizigerskilometers in 2010. De Nederlandse Spoorwegen neemt hiervan ongeveer 95 procent voor haar rekening. De andere vervoerders (Veolia, Arriva, Connexxion en Syntus) de overige 5 procent. De groei van het jaarlijkse treingebruik is aan het afvlakken.

Het gebruik van stad- en streekvervoer laat tussen 2000 en 2010 een vrij stabiel beeld zien.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar:

  • de doelstellingen over Veiligheid, die opgenomen zijn in Bijlage 6 van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Bijlage 6 bevat de essentiële onderdelen van de Nota Mobiliteit die (gewijzigd) van kracht blijven met de SVIR.
  • Nationaal Belang 5: Robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen met doel aanbod infrastructuur en,
  • Nationaal Belang 6: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem.

Bronnen

Relevante informatie

  • KiM (2011). Mobiliteitsbalans 2011. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
  • Stuurgroep Nationale Mobiliteitsmonitor (2009). Nationale Mobiliteitsmonitor 2009. Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Vervoersprestatie openbaar vervoer
Omschrijving
Gebruik van het openbaar vervoer( NS, decentraal spoor en BTM) uitgedrukt in miljarden reizigerskilometers.
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Achtergrondliteratuur
Vervoersprestatie NS:NS reizigersVervoersprestatie Decentraal spoor: KpVV/ NEA, bewerking KiMVervoersprestatie BTM: KpVV/WROOV
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vervoersprestatie openbaar vervoer, 2000-2010 (indicator 2145, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.