Verkeer en ruimte

Vervoersprestatie openbaar vervoer, 2000-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het vervoer per trein door de Nederlandse Spoorwegen en op regionale spoorlijnen is toegenomen. Het gebruik van de trein op het gehele spoornet steeg van 2000 tot 2010 met ongeveer 14 procent. In 2012 was het gebruik van de Nederlandse Spoorwegen gegroeid met bijna 17% ten opzichte van 2000. De groei van het jaarlijkse treingebruik is aan het afvlakken. Het gebruik van stad- en streekvervoer is landelijk stabiel.

Toename gebruik trein

De grafiek toont de ontwikkeling van het aantal reizigerskilometers (in miljarden) voor het vervoer via het kernnet van de Nederlandse Spoorwegen, de regionale spoorlijnen en het stad- en streekvervoer (bus, tram en metro).

Het gebruik van de trein op het gehele spoornet nam in 10 jaar met ongeveer 14 procent toe, van 15 miljard in 2000 naar ruim 17 miljard reizigerskilometers in 2010. In 2012 is het aantal reizigerskilometers bij de NS verder gestegen, tot bijna 17 procent meer dan in 2000. Vanaf 2010 zijn er geen gegevens over het decentrale spoorvervoer voorhanden.
Tot 2010 neemt de Nederlandse Spoorwegen ongeveer 95 procent van alle reizigerskilometers voor haar rekening. De andere vervoerders (Veolia, Arriva, Connexxion en Syntus) de overige 5 procent.

Het gebruik van stad- en streekvervoer laat tussen 2000 en 2010 een vrij stabiel beeld zien. Vanaf 2010 zijn er geen gegevens over het gebruik van bus, tram en metro voorhanden.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar:

  • de doelstellingen over Veiligheid, die opgenomen zijn in Bijlage 6 van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Bijlage 6 bevat de essentiĆ«le onderdelen van de Nota Mobiliteit die (gewijzigd) van kracht blijven met de SVIR.
  • Nationaal Belang: Robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen met doel aanbod infrastructuur en,
  • Nationaal Belang: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Vervoersprestatie openbaar vervoer

Omschrijving

Gebruik van het openbaar vervoer( NS, decentraal spoor en BTM) uitgedrukt in miljarden reizigerskilometers.

Verantwoordelijk instituut

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma

Geografisch verdeling

Nederland

Achtergrondliteratuur

Vervoersprestatie NS:NS reizigers
Vervoersprestatie Decentraal spoor: KpVV/ NEA, bewerking KiM
Vervoersprestatie BTM: KpVV/WROOV

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Vervoersprestatie openbaar vervoer, 2000-2012 (indicator 2145, versie 02 , 10 september 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.