Verkeer en ruimte

Rijksuitgaven aanleg, beheer en onderhoud hoofdinfrastructuur, 2000 - 2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De uitgaven van de Rijksoverheid voor de aanleg van nieuwe infrastructuur worden bepaald door grote infrastructurele projecten zoals de HSL. Vanaf 2003 is een daling zichtbaar bij de spoorinfrastructuur. Sinds 2006 stijgen de uitgaven voor waterkeringen en het hoofdwegennet. De uitgaven aan beheer en onderhoud van de infrastructuur laten een toename zien bij het spoorwegennet en een afname bij het hoofdwegennet.

Uitgaven aanleg en beheer hoofdinfrastructuur

De uitgaven van de Rijksoverheid aan de aanleg van nieuwe infrastructuur wordt weergegeven in de bovenstaande figuur. Dit zijn de uitgaven inclusief de megaprojecten (grote infrastructurele projecten, zoals de HSL, Betuweroute, Westerscheldetunnel en Ruimte voor de rivier). Deze projecten verklaren een groot deel van het verloop van de uitgaven. Vanaf 2003 is een daling zichtbaar van de uitgaven aan de spoorinfrastructuur als gevolg van het gereed komen van of in een laatste fase van aanleg verkeren van grote spoorprojecten. Vanaf 2006 is meer geld beschikbaar gekomen voor waterkeringen. De investeringen in het hoofdwegennet laten vanaf 2006 een stijging zien.

Het verloop van de uitgaven van de Rijksoverheid aan beheer en onderhoud van de infrastructuur laten een toename zien van beheer en onderhoud bij het spoorwegennet en een afname bij het hoofdwegennet.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid
  • Nationaal belang 7: Het in standhouden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Uitgaven aan aanleg en beheer & onderhoud van de Rijksinfrastructuur

Omschrijving

De ontwikkeling van de uitgaven aan aanleg en beheer & onderhoud van de Rijksinfrastructuur

Verantwoordelijk instituut

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma

Geografisch verdeling

Nederland

Achtergrondliteratuur

Rijksbegrotingen (2000-2011), Infrastructuurfonds

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Rijksuitgaven aanleg, beheer en onderhoud hoofdinfrastructuur, 2000 - 2011 (indicator 2149, versie 01 , 20 september 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.