Rijksuitgaven aanleg, beheer en onderhoud hoofdinfrastructuur, 2000 - 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De uitgaven van de Rijksoverheid voor de aanleg van nieuwe infrastructuur worden bepaald door grote infrastructurele projecten zoals de HSL. Vanaf 2003 is een daling zichtbaar bij de spoorinfrastructuur. Na 2009 dalen de kosten ook bij het hoofdwegennet en in 2012 ook bij waterkeringen.

De uitgaven aan beheer en onderhoud van het hoofdwegennet en de waterkeringen laten in 2012 weer een toename zien.

Uitgaven aanleg en beheer hoofdinfrastructuur

De uitgaven van de Rijksoverheid aan de aanleg van nieuwe infrastructuur wordt weergegeven in de bovenstaande figuren. Dit zijn de uitgaven inclusief de megaprojecten (grote infrastructurele projecten, zoals de HSL, Betuweroute, Westerscheldetunnel en Ruimte voor de rivier). Deze projecten verklaren een groot deel van het verloop van de uitgaven.

De laatste jaren dalen de kosten voor de aanleg van nieuwe wegen. Ze liggen in 2012 23% lager dan in 2009. Vanaf 2003 is een daling zichtbaar van de uitgaven aan de spoorinfrastructuur als gevolg van het gereed komen van of in een laatste fase van aanleg verkeren van grote spoorprojecten. Vanaf 2006 is meer geld beschikbaar gekomen voor waterkeringen. Maar de uitgaven zijn in 2012 met 17% gedaald.

Het verloop van de uitgaven van de Rijksoverheid aan beheer en onderhoud van de infrastructuur laten een toename zien van beheer en onderhoud bij het wegennet en de waterkeringen en een afname, na een lange periode van groei, bij het spoorwegnet en een verdere afname bij het vaarwegennet.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid
  • Nationaal belang: Het in standhouden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Uitgaven aan aanleg en beheer & onderhoud van de Rijksinfrastructuur
Omschrijving
De ontwikkeling van de uitgaven aan aanleg en beheer & onderhoud van de Rijksinfrastructuur
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma
Berekeningswijze
Basistabel
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Verschijningsfrequentie
Verschijningsfrequentie
-
Achtergrondliteratuur
Rijksbegrotingen (2000-2011), Infrastructuurfonds
Opmerking
Betrouwbaarheidscodering
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Rijksuitgaven aanleg, beheer en onderhoud hoofdinfrastructuur, 2000 - 2012 (indicator 2149, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.