Luchtvaartnetwerk van Schiphol, 2002-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De kwaliteit van het luchtvaartnetwerk van Schiphol is tussen 2000 en 2010 licht toegenomen. Een sterke groei tot 2008 is de laatste jaren weer deels teniet gedaan. De lichte toename tussen 2000 en 2010 is grotendeels in lijn met de grote luchthavens in de omringende landen. Het netwerk van de luchthaven bij Istanbul vertoont veruit de grootste groei, maar blijft in absolute zin nog achter.

Belang van een hoogwaardig luchtvaartnetwerk

Een kwalitatief hoogwaardig luchtvaartnetwerk van Schiphol is voor veel bedrijven een belangrijke vestigingsplaatsfactor en mede daardoor van belang voor de (regionaal-) economische ontwikkeling. Andersom is ook de regionaal-economische ontwikkeling van belang voor de positie van Schiphol. Uit onderzoeken blijkt dat de invloed van het luchtvaartnetwerk op de regionaal-economische ontwikkeling groter is dan omgekeerd (Lieshout en Zuidberg, 2012). Het rijk onderzoekt welke impuls er kan worden gegeven om de economie in de Metropoolregio en de positie van Schiphol te versterken via ruimtelijk een infrastructurele maatregelen.

Kwaliteit van het luchtvaartnetwerk: drie typen van connectiviteit

De kwaliteit van het luchtvaartnetwerk wordt uitgedrukt in termen van connectiviteit, ofwel in de mate waarin een luchthaven verbonden is met andere luchthavens. Drie vormen van connectiviteit kunnen worden onderscheiden. Voor de bereikbaarheid van een land of regio en de (regionaal-) economische ontwikkeling zijn vooral de directe en indirecte connectiviteit van belang. Dit zijn maten voor de verbindingen vanaf Schiphol naar eindbestemmingen die resp. rechtstreeks of via andere luchthavens worden uitgevoerd. Bij indirecte verbindingen speelt ook de overstaptijd een rol. De hubconnectiviteit geeft inzicht in de kwaliteit van het overstapproduct dat via een luchthaven wordt aangeboden en heeft op indirecte wijze ook invloed op de (regionaal-) economische ontwikkeling. Hoe beter het overstapproduct, hoe meer passagiers op de luchthaven overstappen. Air France-KLM is voor een rendabele exploitatie van veel intercontinentale bestemmingen afhankelijk van deze transferpassagiers. Een afname van het aantal transferpassagiers, kan ertoe leiden dat het intercontinentale netwerk op termijn wordt uitgehold. Dit heeft dan zijn weerslag op de directe en indirecte connectiviteit en daarmee op de (regionaal-) economische ontwikkeling.

Indirecte- en hubconnectiviteit toegenomen

Tussen 2002 en 2008 vond een sterke groei plaats van de indirecte- en hubconnectiviteit. De directe connectiviteit groeide in deze periode slechts licht. Door de recessie trad in 2008 een trendbreuk op en namen alle vormen van connectiviteit af. Uiteindelijk groeiden alle connectiviteitsvormen tussen 2002 en 2010 licht. In vergelijking met de belangrijkste concurrenten (Londen, Parijs, Frankfurt en Istanbul) was de groei van de indirecte connectiviteit op Schiphol in de periode 2002-2010 het laagst. Voor de andere vormen van connectiviteit deed Schiphol het in deze periode beter en groeiden alleen Frankfurt en Istanbul sterker. Over de hele linie scoort Frankfurt van de grote Europese hubluchthavens het best. Nieuwkomer Istanbul laat op alle typen connectiviteit veruit de hoogste groeicijfers zien. In absolute zin blijft de Turkse hubluchthaven nog achter bij de grote Europese hubs.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland (concurrerend)
  • Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat (bereikbaar)
  • Nationaal Belang 1: Een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede internationaal bereikbaarheid van de stedelijke regio's met een concentratie van topsectoren

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Luchtvaartnetwerk van Schiphol
Omschrijving
Beschrijving van de ontwikkeling in de drie vormen van netwerkkwaliteit (connectiviteit) die voor Schiphol van belang zijn.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
De connectiviteit is berekend door SEO Economisch Onderzoek (Amsterdam) met het Netscanmodel.
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
2 jaar
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Luchtvaartnetwerk van Schiphol, 2002-2010 (indicator 2157, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.