Water en groene ruimte

Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament, 2000 - 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal woningen in het kustfundament is licht toegenomen van 28642 in 2000 tot 30063 in 2010, gemiddeld ongeveer 0,5% per jaar. Deze toename heeft vooral plaatsgevonden binnen het bestaand bebouwd gebied (78%).

Restricties bouwen in het kustfundament

Het kustfundament omvat het gehele zandgebied, nat en droog, dat als geheel van belang is als dragen van functies in het kustgebied. Het rijk waarborgt voor de realisatie van een duurzame veiligheid tegen overstroming vanuit zee, dat in het kustfundament voldoende ruimte beschikbaar is en blijft voor de versterking van de zeewering. Aan de landzijde omvat het kustfundament alle duingebieden en alle daarop gelegen harde zeeweringen met de ruimtereservering voor tweehonderd jaarzeespiegelstijging en omvat daar waar de duinen breder zijn dan de waterkering het gehele duingebied. In de praktijk valt de begrenzing dan samen met de grenzen van natuurbeschermingsgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden.

Geringe toename van het aantal woningen in het kustfundament

Het totaal aantal woningen is in het kustfundament is in de periode 2000 - 2010 met gemiddeld 0,5% per jaar toegenomen. De ontwikkelingen hebben zich vooral voorgedaan binnen bestaand bebouwd gebied. Om het zandige systeem van de kust integraal te kunnen beheren wordt het kustfundament ruimtelijke beschermd met een 'ja-mits, nee-tenzij' regime (vastgelegd in het Nationaal Waterplan). De kustveiligheid wordt geborgd in combinatie met behoud en ontwikkeling van functies in de kust (zoals ecologie, recreatie, zeehaven, zeescheepvaart) zolang deze functies de waterveiligheid niet in gevaar brengen.
Niet nagegaan is of bebouwing buiten het kustfundament in overeenstemming is met de hierboven genoemde restrictie. In onderstaande tabel zijn de gemeenten opgenomen waar zich de grootste wijzigingen hebben voorgedaan wat betreft de toename van het aantal woningen in het kustfundament.

Gemeente Toename woningen buiten bebouwd gebied 2000 - 2010 Toename woningen binnen bebouwd gebied 2000 - 2010
Bergen 59 71
's Gravenhage 55 -155
Katwijk 63 97
Rotterdam 105 54
Vlissingen 0 225
Zandvoort 3 733
Zijpe 56 0

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuur-historische waarden behouden zijn (leefbaar en veilig)
  • Nationaal Belang 9: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament

Omschrijving

Het aantal nieuwe woningen dat gebouwd is in het kustfundament, binnen en buiten bestaand bebouwd gebied

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Berekeningswijze

Binnen de contour van het Kustfundament uit de SVIR zijn de aantallen woningen ingeteld op basis van het bestand Woningregistratie 2000 - 2010 van het CBS. Er is daarbij onderscheid gemaakt naar binnen en buiten het bestaand bebouwd gebied (VROM, gecorrigeerde versie 2000).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament, 2000 - 2010 (indicator 2158, versie 01 , 20 september 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.