Ernstige hinder en ernstige slaapverstoring rond Schiphol, 2004 - 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na 2004 is de ernstige hinder door luchtvaartgeluid licht afgenomen. De laatste jaren lijkt de afname te stabiliseren. Ook de ernstige slaapverstoring lijkt te stabiliseren. Binnen de geluidcontouren rond Schiphol die zijn gedefinieerd voor hinder en slaapverstoring, zijn hinder en verstoring tussen 2005 en 2009 afgenomen. In 2010 is die afname niet doorgezet.

Ernstige hinder en slaapverstoring is licht afgenomen

De aantallen ernstig gehinderden en slaapgestoorden door vliegtuiggeluid geven een indicatie over de invloed van het luchtverkeer op de kwaliteit van de leefomgeving. Tussen 1990 en 2000 zijn deze aantallen sterk gedaald (MNP, 2005). Tussen 2004 en 2008 fluctueren de aantallen gehinderden en slaapverstoorden binnen een marge van ca. 10%. Na 2008 liggen de aantallen, mede door minder vluchten als gevolg van de crisis, ongeveer 20% lager.
De trends zijn berekend op basis van de blootstelling aan vliegtuiggeluid binnen de beleidscontouren voor ernstige hinder (48 dB(A) Lden) en ernstige slaapverstoring (40 dB(A) Lnight) en blootstelling-effectrelaties uit de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (Breugelmans, 2005). In het gebied binnen deze contouren woont overigens maar een deel van het aantal mensen dat ernstige hinder of ernstige slaapverstoring door vliegverkeer ondervindt: : binnen de 48 dB(A) Lden-contour woont ca. de helft van het totale aantal ernstig gehinderde mensen (Dassen en Diederen, 2006).

De belangrijkste oorzaak van de afname van de hinder is het stiller worden van de vliegtuigen. Maar ook verbeterde vliegroutes en -procedures hebben aan deze afname bijgedragen. Enkele decennia restrictief ruimtelijke beleid in de Schipholregio heeft ervoor gezorgd dat in de meeste gebieden onder druk bevlogen routes beperkte of geen groei van het aantal woningen heeft plaatsgevonden. Hierdoor is een sterke groei van het aantal gehinderden en slaapgestoorden voorkomen.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuur-historische waarden behouden zijn (leefbaar en veilig)
  • Nationaal belang 8: Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico's

Bronnen

  • Berekening blootstelling aan vliegtuiggeluid: Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), Amsterdam. www.nlr.nl
  • Telling woningen/inwoners: Woningregister, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg.
  • Breugelmans, O.R.P. (2005). De relatie tussen vliegtuiggeluid en zelfgerapporteerde ernstige hinder en ernstige slaapverstoring in Nederland: Uitkomst van de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol. RIVM, Bilthoven.
  • Dassen, A.G.M., H.S.M.A. Diederen (2006). Opties voor Schipholbeleid. MNP-publ.nr. 500133002/2006. Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven.
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2012), Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ernstige hinder en ernstige slaapverstoring rond Schiphol
Omschrijving
Trend van de ernstige hinder en ernstige slaapverstoring door vliegtuiggeluid rond Schiphol 2004 - 2010
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
De geluidbelasting, uitgedrukt in Lden, is berekend door het NLR, op basis van radartracks (werkelijk gevlogen routes). De hinder en slaapverstoring is berekend met de dosis-effectrelaties uit de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (Breugelmans, 2005). De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken. Met ingang van 2004 werd het gebruik van de Lden in alle Europese landen verplicht. Dit hing samen met de implementatie van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (bron: Wikipedia).
Basistabel
-
Geografische verdeling
Gebieden rond de luchthaven Schiphol
Verschijningsfrequentie
2 jaar
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ernstige hinder en ernstige slaapverstoring rond Schiphol, 2004 - 2010 (indicator 2161, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.