Woningvoorraad naar eigendom, 2006-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Op 1 januari 2012 waren er 7,3 miljoen woningen in Nederland. Dat is een toename van 5,1% ten opzichte van 1 januari 2006.

In 2010 en 2011 is de groei duidelijk minder, namelijk 0,6 resp. 0,7% in vergelijking tot groeipercentages van 0,8 en 1,1% in 2006 en 2007. In deze lagere groei zijn de gevolgen van de economische crisis zichtbaar.

Eigendomsverhouding

Van de 7,3 miljoen woningen wordt 56,2% bewoond door de eigenaar zelf en 43,1% wordt verhuurd. Van 0,7% van de woningen is niet bekend of het een huur- dan wel koopwoning betreft. Het aandeel eigen woningen is sinds 2006 toegenomen van 53,7% tot 56,2% in 2012. Het aandeel woningen in bezit van woningcorporaties is sinds 2009 licht afgenomen, van 31,6% tot 30,8%. Het aandeel van de overige verhuurders is nauwelijks gestegen, namelijk van 11,9% in 2009 tot 12,3% in 2012.
In de meeste gemeenten in Nederland staan er meer eigen woningen dan huurwoningen. Zo is het aandeel eigen woningen in 389 van de 415 gemeenten in Nederland groter dan het aandeel huurwoningen. Het hoogste aandeel eigen woningen, meer dan 80%, komt voor in de Gelderse gemeente Rozendaal en de Limburgse gemeente Leudal.
In 26 gemeenten komen juist meer huurwoningen voor. Amsterdam heeft met 72% huurwoningen het hoogste aandeel, gevolgd door Rotterdam met 65%.

Verhuur door corporaties

Van de ruim 3 miljoen huurwoningen in 2012 wordt 71% verhuurd door woningcorporaties. In 407 van de 415 gemeenten hebben zij dan ook meer dan de helft van de huurwoningen in hun bezit.
In Nederland zijn 2,2 miljoen woningen eigendom van een woningcorporatie. Dat is 30,8% van de totale woningvoorraad. De corporatiewoningen zijn vooral te vinden in de grote steden en gemeenten met een sterk stedelijk karakter. Gemeenten met het hoogste aandeel corporatiewoningen zijn Vlaardingen, Delft en Rotterdam. In deze drie gemeenten is meer dan 46% van het totaal aantal woningen eigendom van een woningcorporatie. De Gelderse gemeente Rozendaal is de enige gemeente waar corporaties minder dan 10% van de woningen bezitten.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Woningvoorraad naar eigendom, 2006-2012
Omschrijving
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden.De getoonde gegevens betreffen alleen woningen. Het gaat hier niet om recreatiewoningen, wooneenheden en bijzondere woongebouwen. De eigendomssituatie van de woningvoorraad wordt bepaald op basis van een koppeling tussen het WoningRegister (WRG) en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster en de jaarbestanden van de Woningstatistiek.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
De woningvoorraadcijfers zijn gebaseerd op de administratieve woningtelling met peildatum 1 januari 1992 en de hierna door de gemeenten aangeleverde mutaties.Het onderscheid huur/eigen gebeurt op basis van een koppeling tussen het WoningRegister (WRG) en het WOZ-register, aangevuld met gegevens uit het woningbestand van het Kadaster en de jaarbestanden van de Woningstatistiek. Door een meer verfijnde koppelmethode wijken de cijfers licht af van de vorige versie.
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie voor de korte onderzoeksbeschrijving de toelichting van de woningvoorraad naar eigendom op de website van het CBS.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Woningvoorraad naar eigendom, 2006-2012 (indicator 2164, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.