Bevolking en wonen

Woningvoorraad naar eigendom, 2006-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Op 1 januari 2014 stonden er 7,5 miljoen woningen in Nederland. Dat is, gecorrigeerd voor een trendbreuk in 2012, 7,1% meer dan in 2006. Sinds 2006 is het aandeel koopwoningen licht gestegen. Begin 2014 was bijna 56% van alle woningen in Nederland in eigen bezit, terwijl 43,5% huurwoning was.

Lichte groei eigen woningbezit

Van de 7,5 miljoen woningen wordt 55,8% bewoond door de eigenaar zelf en wordt 43,5% verhuurd. Van de resterende woningen is niet bekend of het een huur- dan wel koopwoning betreft. Ten opzichte van 2006 is het aandeel eigen woningen licht toegenomen van 53,7% tot 55,8% in 2014. Het percentage woningen met onbekende eigendomsstatus nam in dezelfde periode af van 3,3% tot 0,8%. Sinds 2009 is het aandeel woningen in bezit van woningcorporaties licht afgenomen, van 31,6% tot 30%. Daarentegen is het aandeel overige verhuurders licht gestegen, van 11,9% in 2009 tot 13,5% in 2014.
In de meeste gemeenten in Nederland staan er meer koop- dan huurwoningen. In 27 van de 403 gemeenten staan juist meer huurwoningen. Het hoogste aandeel huurwoningen (72,4%) komt voor in Amsterdam, het laagste percentage in het Gelderse Rozendaal (14%). In grote steden staan doorgaans relatief veel huurwoningen. Naast Amsterdam zijn alleen in Rotterdam en Delft ten minste zes op de tien woningen een huurwoning.

Aandeel huurwoningen in recente woningbouw toegenomen

Om woningen nader te typeren, is het bouwjaar een veel gehanteerde maatstaf. Onder de woningen gebouwd vanaf 2005 is het aandeel huurwoningen met 45% aanmerkelijk hoger dan in de periode daarvoor (1985-2004): 37%. Deze opgaande lijn geldt zowel voor de corporatiewoningen als - in mindere mate - de particuliere verhuurders.
Deze categorie was met een kwart van de gebouwde woningen alleen in de bouwjaarklasse tot 1945 sterk vertegenwoordigd. In alle latere bouwjaarklassen ligt het aandeel van de particuliere woningen op 11%. Onder de recent gebouwde woningen vanaf 2005 is dat gestegen tot 14%.
Bijna een derde van alle huizen in Nederland is inmiddels 30 tot 50 jaar oud. Deze woningen zijn tussen 1965 en 1985 gebouwd. In lijn met de hiervoor geschetste eigendomsverhouding worden doorgaans meer koop- dan huurwoningen opgeleverd, met uitzondering van de naoorlogse periode 1945-1965. In de jaren 1985 tot 2005 is het aandeel gebouwde koopwoningen het grootst. Van de huizen uit die periode is 63% een eigen woning en 37% een huurwoning.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Woningvoorraad naar eigendom, 2006-2014

Omschrijving

Dit artikel bevat gegevens over de eigendomssituatie van de voorraad woningen in 2014. De gegevens zijn afkomstig uit het CBS-Woningregister (tot en met 1 januari 2012) en de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG). Deze gegevens zijn beschikbaar vanaf januari 2012.Tot een woning worden die verblijfsobjecten uit de BAG beschouwd die als hoofd- of nevenfunctie een woonfunctie hebben en die bovendien de status 3, 4 of 6 hebben.

De BAG onderscheidt de volgende gebruikscodes:

Woonfunctie; woning

Bijeenkomstfunctie; kerk, congrescentrum, bioscoop e.d.

Celfunctie; gevangenis

Gezondheidsfunctie; ziekenhuis e.d.

Industriefunctie; fabriek e.d.

Kantoorfunctie; kantoor

Logiesfunctie; recreatiewoning, hotel e.d.

Onderwijsfunctie; school

Sportfunctie; sporthal e.d.

Winkelfunctie; winkel

Overige gebruiksfunctie; parkeergarage, gemaal e.d.

De volgende statuscodes worden gehanteerd:

1 Gevormd; bouwvergunning (omgevingsvergunning) verleend of bouw gestart.

2 Niet gerealiseerd; afgezien van bouw of ingetrokken bouwvergunning (omgevingsvergunning).

3 In gebruik (niet ingemeten); opgeleverd, nog niet kadastraal ingemeten.

4 In gebruik; opgeleverd, wel kadastraal ingemeten.

5 Ingetrokken; sloop of splitsen of samenvoegen (waarbij nieuwe verblijfsobjecten worden toegevoegd en oude ingetrokken).

6 Buiten gebruik; onbewoonbaar maar nog niet gesloopt.

Een verblijfsobject is de kleinste binnen één of meer panden gelegen eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
De eigendomssituatie van de woningvoorraad en het bouwjaar worden bepaald op basis van een koppeling van de voorraad woningen uit de BAG en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Marcel van Wijk

Berekeningswijze

Het onderscheid huur/eigen gebeurt op basis van een koppeling van de voorraad woningen uit de BAG en het WOZ-register, aangevuld met gegevens uit het woningbestand van het Kadaster.

Basistabel

Statline: Woningvoorraad naar eigendom; regio, 2006-2012.

Geografische verdeling

Nederland, landsdelen, provincies, corop, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en gemeenten

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie voor de korte onderzoeksbeschrijving de toelichting van de woningvoorraad naar eigendom: t/m 1 januari 2012 op de website van het CBS. Toelichting op de cijfers over 2013 en 2014 staan vermeld bij de desbetreffende tabellen.

Opmerkingen

Het kaartje 'Corporatiewoningen per gemeente' ontbreekt in dit artikel. Bij de koppeling tussen BAG- en WOZ-gegevens per 1 januari 2014 is gewerkt met een verouderde lijst van woningcorporaties (en hun bijbehorende BSN/RSIN). Het is moeilijk vast te stellen voor welke gemeente dit gevolgen heeft voor de afleiding type verhuurder. Daarom wordt deze afleiding niet gebruikt voor publicaties op regionaal niveau.
Doordat de woningvoorraad vanaf 2012 wordt ontleend aan de BAG en voor eerdere jaren aan het CBS-Woningregister kunnen de uitkomsten afwijken. Zie voor een notitie over de verschillen tussen beide registraties: trendbreuk woningvoorraad

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale waarneming).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2015). Woningvoorraad naar eigendom, 2006-2014 (indicator 2164, versie 04 , 23 december 2015 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.