Onderhoudsstaat van beschermde rijksmonumenten, 2017 - 2021

De NOVI noemt het belang van archeologische monumenten, gebouwde of aangelegde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, en (genomineerde) werelderfgoederen en wederopbouwgebieden. Met ingang van 2017 voeren alle provincies een monitor uit op de onderhoudsstaat van de gebouwde niet-woonhuis rijksmonumenten. Per eind 2021 is in opdracht van de provincies voor in totaal 37.653 objecten een meting uitgevoerd. Dit zijn 1.389 objecten meer dan eind 2020.

Van de beoordeelde objecten is het aandeel dat eind 2021 in een goede of redelijke staat van onderhoud verkeerde 85 procent (tabel 3.7). Het percentage gebouwde rijksmonumenten in redelijk tot goede staat is eind 2021 iets hoger dan bij de nulmeting per eind 2018. (zie kader 3.2 voor informatie over de situatie van de rijksmonumenten in het aardbevingsgebied Groningen).
Onderhoudsstaat niet-woonhuis rijksmonumenten 2017-2021
OnderhoudsstaatAantal objecten%
Goed16.817 45%
Redelijk15.067 40%
Matig4.48112%
Slecht1.2883%
Eindtotaal37.653 100,0%
Bron: RCE Erfgoedmonitor  

Toestand rijksmonumenten in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen

De aardbevingen als gevolg van de winning van aardgas treffen het monumentale erfgoed in de provincie Groningen. In de 5 gemeenten van het meest getroffen gebied waren eind 2021 voor 37 procent van de rijks monumentale adressen een of meer schademeldingen gedaan. In Midden-Groningen was dat zelfs 81 procent (figuur 2169_007k). In het aardbevingsgebied bevinden zich circa 2.015 rijksmonumenten (op ongeveer 3.358 adressen), bijna 900 gemeentelijke monumenten, en daarnaast vele honderden karakteristieke panden en 35 beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze vormen samen het cultuurlandschap van Groningen.
Het terugbrengen in goede bouwkundige conditie is belangrijk bij het aardbevingsbestendig maken van monumenten. Naast het herstel van de schade is het preventief versterken van gebouwen een grote opgave. Bij monumenten kan dat op gespannen voet staan met het behoud van de monumentale waarden. Een deel van de monumenten staat bovendien leeg en moet een nieuwe bestemming krijgen.

Sinds 2017 werken in het kader van het Erfgoedprogramma gemeenten, provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het ministerie van OCW/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, samen aan behoud, veiligheid en ontwikkeling van erfgoed in het aardbevingsgebied. Het Erfgoedprogramma is in 2020 geactualiseerd, en heeft een looptijd tot 2023. In dit kader zijn onder andere subsidieregelingen voor onderhoud en restauratie van rijksmonumenten, een erfgoedloket voor eigenaren van erfgoedpanden en een afwegingskader gerealiseerd.

De afhandeling van schadevergoedingen verloopt via het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG); een onafhankelijk bestuursorgaan. De versterkingsopgave wordt uitgevoerd door de NCG. De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn opdrachtgevers aan de NCG voor de versterking van de monumenten. Begin 2018 is besloten de gaswinning zo snel als mogelijk te beëindigen. De versterkingsopgave kan daardoor wellicht in aantal worden beperkt en in de loop der tijd uitgevoerde versterkingen kunnen wellicht minder ingrijpend zijn door het afnemende seismische risico. Eind 2020 zijn het Rijk, provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over de versnelling van de versterkingsopgave. Ongeveer 350 rijksmonumenten maken deel uit van de totale versterkingsopgave van 27.000 adressen. In het Erfgoedprogramma is voor de rijksmonumenten een werkproces ontwikkeld dat het mogelijk maakt om veiligheid te creëren, zoveel mogelijk de cultuurhistorische waarden van de monumentale panden te behouden én de snelheid in het proces te vergroten.
Tegelijkertijd werken Rijksoverheid en regio samen in het Nationaal Programma Groningen. Een programma met een looptijd van tien jaar (PBL 2018).

De gemeente Midden-Groningen telde eind 2021 naar verhouding de meeste rijksmonumenten met aardbevingsschade in de provincie Groningen (81%), de gemeente Groningen telde absoluut het grootste aantal (501).

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Beschermde Rijksmonumenten
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
2 jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Rijksmonumenten en geïnspecteerde rijksmonumenten: Integrale waarneming

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Onderhoudsstaat van beschermde rijksmonumenten, 2017 - 2021 (indicator 2169, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.