Belang van lopen als verplaatsing toegenomen

In 2017 maakten Nederlanders bijna 2,6 miljard verplaatsingen te voet. Ze legden zo bijna 3,9 miljard km af. Het aantal afgelegde kilometers te voet is tussen 2010 en 2017 met 4,1% toegenomen. Tussen steden zijn grote verschillen zichtbaar. Zo wordt er in Heerlen veel gelopen (36%), maar in Zwolle daarentegen wordt er weinig gelopen (20%).

Bijna eenvijfde (18%) van de verplaatsingen worden lopend afgelegd

In 2017 maakten Nederlanders bijna 2,6 miljard verplaatsingen te voet. Ze legden zo bijna 3,9 miljard km af. De meeste mensen leggen ongeveer 18% van hun verplaatsingen lopend af. Alleen kinderen tot en met 12 jaar (26%), 65- tot 75-jarigen (21%) en 75-plussers (25%) lopen naar verhouding vaker. Bijna de helft van de loopverplaatsingen is voor het motief vrije tijd en ruim een kwart voor winkelen. Met 5% is het aandeel van het motief woon-werk het laagst.

Afgelegde afstand voor lopen neemt toe

Gemeten in afgelegde kilometers is de loopafstand tussen 2010 en 2017 met 4,1% toegenomen. Voornamelijk de groei van het aantal mensen en het feit dat men vaker en verder loopt voor vrijetijdsdoeleinden dragen bij aan het grotere aantal loopkilometers. De groei in lopen wordt voornamelijk veroorzaakt door mensen boven de 50 jaar. Voor kinderen tot 12 jaar en volwassenen tussen de 30 en 50 jaar is juist sprake van een kleine afname in afgelegde kilometers te voet.

Tussen steden grote verschillen zichtbaar

Van de vier grootste steden is Rotterdam de stad waar lopen het grootste aandeel heeft in alle gemaakte verplaatsingen. Binnen de andere gemeenten is het aandeel van lopen het hoogst in achtereenvolgens Heerlen, Arnhem, Maastricht, Leiden en Haarlem. Het minst loopt men in Amersfoort, Enschede, Zwolle en Apeldoorn. In sommige gemeenten waar mensen weinig fietsen, lopen ze juist veel, en andersom. Zo wordt er in Heerlen weinig gefietst (12%), maar veel gelopen (36%). In Zwolle wordt daarentegen veel gefietst (49%) maar en weinig gelopen (20%). Deze ogenschijnlijke wisselwerking is niet in alle steden terug te vinden.

In stedelijke gebieden wordt meer gelopen

In Zuid-Limburg en de Randstad ligt het aandeel lopen beduidend hoger dan in het oosten van Nederland.

Bronnen

  • KiM (2019). Mobiliteitsbeeld 2019. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
  • Haas, de M. & Hamersma, M. (2019). Loopfeiten. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op grootschalige enquête onder reizigers

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belang van lopen als verplaatsing toegenomen (indicator 2194, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.