Compendium voor de Leefomgeving
521 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Monitor Infrastructuur en Ruimte

De Monitor Infrastructuur en Ruimte brengt elke twee jaar het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het voormalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) (nu de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW)).

Voor de drie hoofddoelen (concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbare en veilige omgeving) heeft het Rijk in de SVIR van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) 13 nationale belangen benoemd. Per nationaal belang zijn in deze monitor meerdere indicatoren opgenomen, aangevuld met een tiental  indicatoren van de Mobiliteitsbalans en de Nationale Mobiliteitsmonitor en voor het losgelaten beleid van de Nota Ruimte de indicatoren met betrekking tot bundeling en verdichting van verstedelijking, en woningbouw in Nationale Landschappen en Rijksbufferzones.

Het PBL maakt deze monitor in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Zie voor een overzicht van alle indicatoren op één webpagina de publicatiepagina van de Monitor Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Het rapport van de Monitor Infrastructuur en Ruimte: Zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is te downloaden op de website van het PBL.

 

Recent vernieuwd

Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2017

Indicator | 24 oktober 2018

Dankzij maatregelen zijn de emissies van fijnstof en stikstofoxiden gedaald bij een toegenomen aantal kilometers dat voertuigen afleggen. De emissie van kooldioxide is door de toename... meer

Stikstofdioxide in lucht, 1990-2017

Indicator | 17 oktober 2018

De NO2-concentratie bleef in 2017 in het overgrote deel van Nederland onder de EU-norm voor het jaargemiddelde (40 µg/m3). Dit blijkt uit metingen van het... meer

Werkgelegenheid en verhouding wonen en werken per gemeente, 2017

Indicator | 6 september 2018

In de stedelijke gebieden wordt relatief meer gewerkt dan gewoond. In 2017 bevindt 18 procent van alle arbeidsplaatsen in Nederland zich in de vier grootste steden. Tegelijkertijd... meer

Ontwikkeling ruimtegebruik in Nationale Landschappen, 2000-2017

Indicator | 6 september 2018

Tot 2012 werden in de Nationale Landschappen minder woningen gebouwd dan het landelijk gemiddelde. Na het vervallen van het nationale beleid voor de Nationale Landschappen, in 2012,... meer

Rijksuitgaven aanleg, beheer en onderhoud hoofdinfrastructuur, 2000-2016

Indicator | 6 september 2018

De uitgaven van het Rijk voor aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur werden de afgelopen periode grotendeels bepaald door de aanleg van grote infrastructurele projecten zoals... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.