Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022

Eerste vervolgmeting

Dit is de eerste vervolgmeting van de monitor van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI; BZK 2020). De monitor brengt met effectindicatoren in beeld welke ontwikkelingen zich in de leefomgeving voordoen, gekoppeld aan de doelen van de NOVI. Waar deze doelen voldoende concreet zijn, doet de monitor een uitspraak over de mate van doelbereik. Bij de overige doelen geven de indicatoren de richting aan van ontwikkelingen.

Het rapport van de monitor Nationale Omgevingsvisie - 2022: De voortgangsrapportage is te downloaden op de website van het PBL.

De NOVI brengt de langetermijnvisie in beeld. De Rijksoverheid wil sturen op nationale belangen en daar richting aan geven. Die komen samen in vier prioriteiten:

  1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
  2. Duurzaam economisch groeipotentieel
  3. Sterke en gezonde steden en regio’s
  4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Elk van deze vier prioriteiten bevat een grote verscheidenheid aan doelen. Vaak zijn de doelen in de NOVI onvoldoende concreet om in deze monitor een uitspraak te kunnen doen over het doelbereik; dan is volstaan met het aangeven of de ontwikkeling al dan niet de goede richting opgaat.
Het beeld uit deze monitor is divers. Grofweg laten de indicatoren voor de eerste drie prioriteiten zowel positieve als negatieve ontwikkelingen zien, en de indicatoren voor de vierde prioriteit vooral negatieve. Over alle vier de prioriteiten laten de indicatoren op het gebied van de duurzaamheid alle een minder positief beeld zien. Het gaat dan om indicatoren op het gebied van energietransitie en circulaire economie, en om de natuur- en waterkwaliteit, en de milieukwaliteit in het landelijk gebied.

De Nationale belangen en opgaven overstijgen het lokale, regionale en provinciale niveau en vragen om nationale politiek-bestuurlijke aandacht. Naast de ingang via de prioriteiten zijn de indicatoren van de Monitor NOVI ook te vinden via de nationale belangen. De indeling is dan uiteraard anders, maar het totaal van indicatoren is op enkele uitzonderingen na voor beide ingangen gelijk.

Kies de gewenste indeling:

Indicatoren volgens de 4 prioriteiten van de Nationale Omgevingsvisie

Prioriteit 1 - Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
Thema Indicatoren in rapport Achtergrondindicatoren
Klimaatbestendige inrichting
Klimaat en energietransitie
Prioriteit 2 - Duurzaam economisch groeipotentieel
Thema Indicatoren in rapport Achtergrondindicatoren
Circulariteit
Vestigingsklimaat en concurrentiepositie

 

 

Bereikbaarheid en mobiliteit

 

Prioriteit 3 - Sterke en gezonde steden en regio’s
Thema Indicatoren in rapport Achtergrondindicatoren
Geconcentreerde verstedelijking
Leefomgevings- kwaliteit
Prioriteit 4 - Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijke gebied
Thema Indicatoren in rapport Achtergrondindicatoren
Bodem en water
Waterkwaliteit en natuurkwaliteit
Landbouw
Landschap

Auteurs

Overige auteurs
Rienk Kuiper
Martijn Spoon

Kenmerken

Publicatietitel
Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022
Publicatiesubtitel
Eerste vervolgmeting
Publicatiedatum
8 september 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
141
Publicatietaal
Nederlands