Burgerbetrokkenheid bij natuur

Inwoners van Nederland voelen zich erg betrokken bij de natuur. Dit uit zich op verschillende manieren. Bijna alle Nederlanders vinden het belangrijk dat natuurgebieden worden beschermd. Twee derde van alle volwassenen ondernam in 2021 zelf activiteiten die in het belang van de natuur zijn.

Het draagvlak voor natuurbeleid blijkt groot te zijn. Uit een draagvlakenquête uit 2021 komt naar voren dat het overgrote deel van de Nederlanders het belangrijk vindt om bestaande natuurgebieden en zeldzame flora en fauna te beschermen. Bij veel dilemma’s die de respondenten kregen voorgelegd, wordt vaak in meerderheid voor de natuur gekozen. Over de wolf zijn de meningen meer verdeeld: 59% vindt de wolf een verrijking voor de Nederlandse natuur en 41% vindt Nederland te klein voor de wolf.

Veel Nederlanders zijn passief of actief betrokken bij natuurbescherming. De vier grootste natuurorganisaties hadden in 2021 samen 1.746.416 leden. Twee derde van de bevolking ondernam zelf activiteiten. Het plaatsen van nestkastjes en insectenhotels en het opruimen van afval in de natuur werden het meest gedaan.

Het Compendium voor de Leefomgeving bevat de volgende indicatoren over de betrokkenheid van inwoners bij natuur:

Over het onderwerp:

Lokale leefomgeving

Meer over lokale leefomgeving