Verkeer en milieu

Aantal motorvoertuigen, 1980-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal personenauto's en bedrijfsvoertuigen is in 2009 verder toegenomen tot respectievelijk 7,6 miljoen en 1,1 miljoen. Daarnaast zijn er 0,59 miljoen motorfietsen en naar schatting 0,89 miljoen bromfietsen.

Personenauto's

Het personenautopark is in de periode 1980-2009 met 79% toegenomen tot 7,6 miljoen auto's. Het aandeel auto's met een dieselmotor in het park is in die periode toegenomen van 4% tot 17% van het personenautopark. Van de in 2009 verkochte nieuwe auto's was ruim 20% met een dieselmotor uitgerust.
Het aantal auto's op LPG is in de periode 1990-2005 gedaald van 550 duizend tot 230 duizend. Gedurende 2005-2008 bleef het aantal verkochte nieuwe LPG-auto's vrijwel gelijk. In 2009 is de verkoop daarentegen met ruim de helft gedaald.

Bedrijfsvoertuigen

Na een jarenlange stijging van het aantal lichte bedrijfsvoertuigen (bestelauto's en lichte speciale voertuigen), van 220 duizend in 1980 tot ongeveer 900 duizend in 2004, is in 2005 voor het eerst een daling geweest. Dit is het gevolg van de nieuwe wetgeving voor de BPM (Belasting van personenauto's en motorrijwielen) en wegenbelasting voor particulieren die op 1 juli 2005 is ingegaan. De daling zet echter niet echt door. Het aantal zware bedrijfsvoertuigen (vrachtauto's, trekkers, autobussen en speciale voertuigen) neemt gestaag toe en wel van 130 duizend in 1980 tot 208 duizend in 2009.

Overige voertuigen

In 2009 waren er 590 duizend motorfietsen, ongeveer zes maal zoveel als in 1980, en naar schatting 887 duizend bromfietsen (CBS, 2010). De invoering van het kentekenbewijs voor bromfietsen in Nederland zal een betrouwbaarder beeld geven van het aantal bromfietsen.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Aantal motorvoertuigen

Omschrijving

Alle motorvoertuigen (personenauto's, uitgesplitst naar benzine, diesel en LPG, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, incl. autobussen, motorfietsen en bromfietsen) die met een geldig Nederlands kenteken zijn toegelaten tot deelname aan het verkeer op de openbare weg.

Verantwoordelijk instituut

RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en Centraal Bureau voor de Statistiek.

Berekeningswijze

De gegevens over het voertuigenpark worden jaarlijks geleverd door RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).

Basistabel

Totaaloverzicht motorvoertuigenpark:

Geografisch verdeling

Gemeente, provincie, Nederland

Andere variabelen

Daarnaast is er een aparte maatwerktabel beschikbaar met gegevens over het aantal motorvoertuigen per gemeente naar leeftijdsklasse van de eigenaar.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Op de site van het CBS zijn achtergrondgegevens te vinden over de gehanteerde begrippen, classificaties en worden methodebeschrijvingen gegeven.Meer informatie over verkeer- en vervoersstatistieken is te vinden op de CBS-site.

Opmerking

De in deze indicator gepresenteerde aantallen motorvoertuigen zijn omgerekend voor het gemiddeld aantal voertuigen dat in een bepaald jaar rond reden en niet het aantal voertuigen op 1 januari van een bepaald jaar. Deze omrekening is uitgevoerd om tot een reëlere berekening van de emissies naar lucht door motorvoertuigen te komen.De gegevens over bromfietsen bevat een trendbreuk. De cijfers vanaf 2007 zijn nauwkeuriger dan die van voorgaande jaren. De tijdreeks moet met voorzichtigheid worden gehanteerd.

Betrouwbaarheidscodering

C (Gemiddeld; afhankelijk van emissieoorzaak en stof)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Aantal motorvoertuigen, 1980-2009 (indicator 0026, versie 14 , 14 september 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.