Aantal motorvoertuigen actief, 2019-2024

Het aantal motorvoertuigen is in 2023 met 1,7 procent licht gestegen tot 11 miljoen voertuigen op 1 januari 2024: 9,1 miljoen personenauto’s, 1,2 miljoen bedrijfsmotorvoertuigen en ruim 703 duizend motorfietsen. Daarnaast waren er begin 2024 bijna 1,2 miljoen bromfietsen. Het betreft hier cijfers over het aantal voertuigen op 1 januari.

Personenauto's

Het personenautopark is tussen 2019 en 2024 met 7,4 procent toegenomen tot 9,1 miljoen auto’s op 1 januari 2024. Er kwamen in die periode ruim 624 duizend auto’s bij. Het aandeel auto’s met een dieselmotor in het park is begin 2024 ten opzichte van begin 2019 gedaald van 14,9 tot 8,4 procent. Een steeds groter deel van de personenauto’s wordt aangedreven door elektriciteit; hybride personenauto’s vallen hier ook onder. Op 1 januari 2024 was 13,8 procent van het personenautopark elektrisch, tegenover 3,7 procent begin 2019. Het aantal personenauto’s op LPG is in de periode 2019-2024 gedaald van 118 duizend tot 93 duizend. 

Bedrijfsvoertuigen

Het aantal lichte bedrijfsvoertuigen (bestelauto’s) is begin 2024 met 11,5 procent toegenomen ten opzichte van begin 2019. In de periode 2019-2024 steeg het aantal lichte bedrijfsvoertuigen van 903 duizend tot iets meer dan 1 miljoen. 
Ondanks een daling van het aantal zware bedrijfsvoertuigen (vrachtauto’s, trekkers, autobussen en speciale voertuigen) in 2020, nam hun aantal in de afgelopen 5 jaren toe met bijna 4,6 duizend voertuigen tot ruim 212 duizend op 1 januari 2024. 

Overige voertuigen

Begin 2024 waren er 703 duizend motorfietsen. Dit zijn er 8,9 procent meer dan begin 2019 en 1,8 procent meer dan begin 2023. Ook stonden op 1 januari 2024 bijna 1,2 miljoen voertuigen met een bromfietskenteken geregistreerd. Hiervan waren er 666 duizend een snorfiets en 496 duizend een bromfiets. De overige voertuigen met een bromfietskenteken waren vooral brommobielen. Ondanks dat het aantal voertuigen met een bromfietskenteken ten opzichte van begin 2019 met 5,5 procent is gestegen, is hun aantal het afgelopen jaar gedaald (-2,8 procent). Dit komt voornamelijk doordat het aantal snorfietsen ten opzichte van vorig jaar met 12,5 procent is afgenomen. Daarentegen is het aantal bromfietsen het afgelopen jaar met 13,5 procent gestegen. 

Herziening methode

De cijfers zijn voor de jaren 2019-2024 zijn berekend op basis van een nieuwe verbeterde selectiemethode waarbij alleen voertuigen zijn meegenomen, die op basis van verzekering, deel mochten nemen aan het verkeer (CBS, 2022). Voertuigen die tijdens het gehele verslagjaar niet verzekerd zijn geweest, zijn uitgesloten. Hierdoor zijn de voertuigaantallen in deze jaren niet meer vergelijkbaar met de cijfers over de voorgaande jaren. In deze tabel worden alleen de cijfers op basis van de nieuwe selectiemethode getoond. De cijfers op basis van de oude reeks staan in het archief van deze indicator hieronder.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Aantal motorvoertuigen

Omschrijving

Alle motorvoertuigen (personenauto’s, uitgesplitst naar benzine, diesel en LPG, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, incl. autobussen, motorfietsen en bromfietsen) die met een geldig Nederlands kenteken zijn toegelaten tot deelname aan het verkeer op de openbare weg.

Verantwoordelijk instituut

RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en Centraal Bureau voor de Statistiek.

Berekeningswijze

De gegevens over het voertuigenpark worden jaarlijks geleverd door RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).

Geografische verdeling

Gemeente, provincie, Nederland

Andere variabelen

Daarnaast zijn er maatwerktabellen beschikbaar met andere uitsplitsingen van het motorvoertuigenpark. 

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Meer informatie over de CBS-onderzoeken naar de verkeersprestaties van het wegverkeer, de statistiek van het motorvoertuigenpark en het bromfietsenpark is te vinden onder de desbetreffende linkjes en in de aanvullende onderzoeksbeschrijvingen op de CBS-site.

Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
26
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
25
versie‎
24
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aantal motorvoertuigen actief, 2019-2024 (indicator 0026, versie 26,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.