Verkeer en milieu

Aantal motorvoertuigen, 1990-2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal motorvoertuigen is in 2018 licht gestegen tot 10 miljoen, te weten 8,5 miljoen personenauto's, 1,1 miljoen bedrijfsvoertuigen en bijna 700 duizend motorfietsen. Daarnaast zijn er ongeveer 1,2 miljoen bromfietsen. Het betreft hier cijfers over het gemiddeld aantal voertuigen in 2018.

Personenauto's

Het personenautopark is in de periode 1990-2018 met 63 procent toegenomen tot 8,5 miljoen auto's. Het aandeel auto's met een dieselmotor in het park is in 2018 ten opzichte van 2017 licht gedaald van 15,8 tot 15,3 procent van het personenautopark. Van de in 2018 verkochte nieuwe auto's was 83 procent met een benzinemotor uitgerust, 15 procent met een dieselmotor en bijna 2 procent met een elektromotor (inclusief hybride). Het aandeel diesel in de nieuwverkopen is de laatste jaren stevig gedaald; in 2015 was het nog 29 procent. Dit geldt ook voor auto's met hybride aandrijving; in 2015 bedroeg dit aandeel nog bijna 14 procent. Het aantal auto's op LPG is in de periode 1990-2018 gedaald van 545 duizend tot 141 duizend; bijna 8,5 duizend auto's rijden op aardgas.

Bedrijfsvoertuigen

Het aantal bedrijfsvoertuigen is in 2018 met 3 procent toegenomen ten opzichte van 2017. Na een jarenlange stijging van 420 duizend in 1990 tot meer dan 900 duizend in 2004, is het aantal lichte bedrijfsvoertuigen (bestelauto's en lichte speciale voertuigen tot 2014 licht teruggelopen tot 860 duizend. Dit was het gevolg van de nieuwe wetgeving voor de BPM (Belasting van personenauto's en motorrijwielen) en wegenbelasting voor particulieren die op 1 juli 2005 is ingegaan. In de periode 2014-2018 is het aantal voertuigen licht toegenomen tot 940 duizend.
Het aantal zware bedrijfsvoertuigen (vrachtauto's, trekkers, autobussen en speciale voertuigen) nam gestaag toe van 140 duizend in 1990 tot 180 duizend in 2009. Na 2010 was er een afname tot ongeveer 163 duizend voertuigen in 2015. In 2018 bedroeg het aantal zware bedrijfsvoertuigen 170 duizend.

Overige voertuigen

In 2018 waren er bijna 665 duizend motorfietsen, ongeveer vier maal zoveel als in 1990, en 1,2 miljoen brom- en snorfietsen.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Aantal motorvoertuigen

Omschrijving

Alle motorvoertuigen (personenauto's, uitgesplitst naar benzine, diesel en LPG, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, incl. autobussen, motorfietsen en bromfietsen) die met een geldig Nederlands kenteken zijn toegelaten tot deelname aan het verkeer op de openbare weg.

Verantwoordelijk instituut

RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en Centraal Bureau voor de Statistiek.

Berekeningswijze

De gegevens over het voertuigenpark worden jaarlijks geleverd door RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).

Basistabellen

CBS (2019a-e). StatLine:
Motorvoertuigenpark; inwoners, type , regio, 1 januari
Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari
Bedrijfsvoertuigen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari
Bromfietsen; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari
Motorfietsen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Geografisch verdeling

Gemeente, provincie, Nederland

Andere variabelen

Daarnaast zijn er een aparte maatwerktabellen beschikbaar met gegevens over het aantal motorvoertuigen per gemeente naar leeftijdsklasse van de eigenaar.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Meer informatie over de CBS-onderzoeken naar de verkeersprestaties van het wegverkeer en de statistiek van het motorvoertuigenpark is te vinden in de diverse Korte onderzoeksbeschrijvingen en de Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen op de CBS-site.

Opmerking

De in deze indicator gepresenteerde aantallen motorvoertuigen zijn omgerekend voor het gemiddeld aantal voertuigen dat in een bepaald jaar rond reden en niet het aantal voertuigen op 1 januari van een bepaald jaar. Deze omrekening is uitgevoerd om tot een reƫlere berekening van de emissies naar lucht door motorvoertuigen te komen.De gegevensreeks over bromfietsen bevat een trendbreuk. De cijfers vanaf 2007 zijn nauwkeuriger dan die van voorgaande jaren. De tijdreeks moet met voorzichtigheid worden gehanteerd.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen, de representativiteit is grotendeels gewaarborgd

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Aantal motorvoertuigen, 1990-2018 (indicator 0026, versie 23 , 25 september 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.