Verkeer en milieu

Aantal motorvoertuigen, 1990-2021

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal motorvoertuigen is in 2021 licht gestegen tot 10,7 miljoen, te weten 8,8 miljoen personenauto's, 1,2 miljoen bedrijfsvoertuigen en ruim 700 duizend motorfietsen. Daarnaast zijn er ongeveer 1,2 miljoen bromfietsen. Het betreft hier cijfers over het aantal voertuigen op 1 januari.

Personenauto's

Het personenautopark is in de periode 1990-2021 met 69 procent toegenomen tot 8,8 miljoen auto's. Hiermee kwamen er 3,6 miljoen auto's bij. Het aandeel auto's met een dieselmotor in het park is in 2021 ten opzichte van 2013 gedaald van 16,9 tot 12,3 procent van het personenautopark. Een steeds groter deel van de personenauto's wordt aangedreven door elektriciteit. In 2021 was dit 6 procent van de personenautopark, tegen 1,1 procent in 2013. Het aantal auto's op LPG is in de periode 1990-2021 gedaald van 545 duizend tot 111 duizend.

Bedrijfsvoertuigen

Het aantal lichte bedrijfsvoertuigen is in 2021 met 18 procent toegenomen ten opzichte van 2015. In de periode 1990-2009 steeg het aantal licht bedrijfsvoertuigen van 420 duizend tot bijna 900 duizend. Daarna is dit aantal tot 2015 licht teruggelopen tot 810 duizend. Dit was het gevolg van de nieuwe wetgeving voor de BPM (Belasting van personenauto's en motorrijwielen) en wegenbelasting voor particulieren die op 1 juli 2005 is ingegaan.
Het aantal zware bedrijfsvoertuigen (vrachtauto's, trekkers, autobussen en speciale voertuigen) nam gestaag toe van 140 duizend in 1990 tot ruim 200 duizend in 2005. Daarna is dit aantal nog iets toegenomen tot 210 duizend in 2021.

Overige voertuigen

In 2021 waren er ruim 700 duizend motorfietsen, ongeveer viermaal zoveel als in 1990, en bijna 1,3 miljoen brom- en snorfietsen.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Aantal motorvoertuigen

Omschrijving

Alle motorvoertuigen (personenauto's, uitgesplitst naar benzine, diesel en LPG, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, incl. autobussen, motorfietsen en bromfietsen) die met een geldig Nederlands kenteken zijn toegelaten tot deelname aan het verkeer op de openbare weg.

Verantwoordelijk instituut

RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en Centraal Bureau voor de Statistiek.

Berekeningswijze

De gegevens over het voertuigenpark worden jaarlijks geleverd door RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).

Basistabellen

CBS (2019a-e). StatLine:
Motorvoertuigenpark; inwoners, type , regio, 1 januari
Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari
Bedrijfsvoertuigen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari
Bromfietsen; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari
Motorfietsen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Geografisch verdeling

Gemeente, provincie, Nederland

Andere variabelen

Daarnaast zijn er aparte maatwerktabellen beschikbaar met gegevens over het aantal motorvoertuigen per gemeente naar leeftijdsklasse van de eigenaar.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Meer informatie over de CBS-onderzoeken naar de verkeersprestaties van het wegverkeer en de statistiek van het motorvoertuigenpark is te vinden in de diverse Korte onderzoeksbeschrijvingen en de Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen op de CBS-site.

Opmerking

De in deze indicator gepresenteerde aantallen motorvoertuigen zijn omgerekend voor het gemiddeld aantal voertuigen dat in een bepaald jaar rond reden en niet het aantal voertuigen op 1 januari van een bepaald jaar. Deze omrekening is uitgevoerd om tot een reƫlere berekening van de emissies naar lucht door motorvoertuigen te komen. De gegevensreeks over bromfietsen bevat een trendbreuk. De cijfers vanaf 2007 zijn nauwkeuriger dan die van voorgaande jaren. De tijdreeks moet met voorzichtigheid worden gehanteerd.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2022). Aantal motorvoertuigen, 1990-2021 (indicator 0026, versie 24 , 14 maart 2022 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.