Invoer en uitvoer van tropisch hout, 1988-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door de economische crisis is het verbruik van tropisch hout sinds 2008 afgenomen. De invoer van tropisch hout is in 2010 met 38 procent gedaald ten opzichte van 2007. De daling ten opzichte van 2009 is 1,7 procent.

Invoer tropisch hout neemt sterk af

Nederland voert jaarlijks circa 1 miljoen m3 (rondhoutequivalent) tropisch hout in. Door de economische crisis is de invoer in 2010 met 38 procent gedaald ten opzichte van 2007. De daling ten opzichte van 2009 is minder sterk met 1,7 procent. De afname is gelijk verdeeld over het rondhout, gezaagde hout en plaatmaterialen. Er wordt minder tropisch hout ingevoerd doordat door de economische crisis het verbruik van tropisch hout sinds 2008 is afgenomen.
Het meeste tropisch hout komt uit Maleisië, Brazilië, Kameroen en Indonesië.

Vooral invoer van bewerkt hout

De invoer van tropisch rondhout is na 2000 sterk afgenomen. Er vindt in toenemende mate verwerking van het hout plaats in de tropen. Wat er in Nederland aan tropisch hout wordt ingevoerd betreft vooral gezaagd hout, halffabricaten en eindproducten (Probos, 2006).

Uitvoer

Een klein deel (10 tot 20 procent) van het in Nederland ingevoerde tropisch hout wordt weer uitgevoerd. Het belangrijkste deel van dit hout wordt geëxporteerd naar de ons omringende landen (België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië).

Verbruik van tropisch rondhout

Tussen 2004 en 2008 bedroeg het jaarlijkse verbruik van tropisch rondhout in Nederland ongeveer 33 duizend m3. Sinds 2009 is dit volume gedaald tot ongeveer 21 duizend m³ en hierin is in 2010 geen verandering gekomen. Het betreft voornamelijk stammen van de houtsoort Azobé, afkomstig uit West-Afrika. Azobé wordt toegepast in de Grond, weg- en waterbouw voor bijvoorbeeld sluisdeuren, meerpalen en remmingswerken.

Certificering

In 2008 kwam 15,5 procent van het gezaagd tropisch hardhout als FSC gecertificeerd hout op de Nederlandse markt. Daarnaast werd 20 procent met een legaliteitscertificaat geïmporteerd (J. Oldenburger, A. Winterink en N. Leek, 2010).

Inkoopcriteria duurzaam hout en houtproducten

In juni 2008 zijn door de minister van VROM de inkoopcriteria voor duurzaam hout vastgesteld. De inkoopcriteria bevatten principes en criteria voor (1) duurzaam bosbeheer, (2) de handelsketen (CoC) en (3) het ontwikkelen, toepassen en beheren van certificeringssystemen.
De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) toetst verschillende certificeringsystemen voor duurzaam bosbeheer en handelsketen aan deze inkoopcriteria. Op deze wijze wordt bepaald welke certificaten voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout voldoen aan de eisen van de Nederlandse overheid. Op dit moment zijn FSC internationaal en PEFC internationaal met uitzondering van MTCS door TPAC goedgekeurd.

Beleidsprogramma Biodiversiteit

In het Beleidsprogramma Biodiversiteit heeft het kabinet zich ten doel gesteld dat het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2011 minimaal 50 procent is. De afgelopen jaren hebben een flinke stijging van het aandeel duurzaam geproduceerd hout laten zien.
Uit onderzoek (Oldenburger, J., A. Winterink en N. Leek, 2010) blijkt dat de doelstelling van 50 procent duurzaam hout op de Nederlandse markt in 2011 binnen bereik is. Wel blijft het aandeel gecertificeerd duurzaam tropisch hout achter bij duurzaam hout uit de niet-tropische gebieden.
Zelf koopt de rijksoverheid sinds 2010 alleen nog duurzaam geproduceerd hout in, om zo het goede voorbeeld te geven en de vraag naar duurzaam hout te stimuleren.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Invoer van tropisch hout
Omschrijving
Ontwikkeling van de (bruto) invoer en uitvoer van tropisch rondhout, gezaagd hout, en triplex, multiplex en fineer.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens Probos
Berekeningswijze
De gegevens zijn berekend door Probos op basis van gegevens uit de statistiek voor de buitenlandse handel van het CBS. Sinds 2004 zijn de gegevens over tropisch rondhout afkomstig uit de rondhoutenquête die Probos jaarlijks uitvoert onder alle verwerkers van tropisch rondhout in Nederland (response 90 procent).
Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel alle hoeveelheden uitgedrukt in m3 rondhoutequivalent. Een rondhoutequivalent is de hoeveelheid rondhout die nodig is geweest om producten te maken. Rondhout bestaat uit stammen of delen hiervan die niet verder bewerkt zijn dan gesnoeid, gekort en eventueel ontschorst.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Herkomst en bestemming tropisch hout en houtproducten.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Oldenburger, J. A. Winterink en N. Leek (2010). Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2008, Probos, Wageningen.
Probos (2006). Sterke groei import van bewerkte houtproducten. Bosberichten 2006-1. Probos, Wageningen.
Probos (2011). Kerngegevens bos en hout in Nederland. Probos, Wageningen.
Opmerking
Door de aanleg en afbouw van voorraden hoeft de netto invoer (= invoer minus uitvoer) niet gelijk te zijn aan het verbruik van tropisch hout in een bepaald jaar.
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Invoer en uitvoer van tropisch hout, 1988-2010 (indicator 0071, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.