Balans van tropisch hout en houtproducten voor Nederland, 1988 - 2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door de economische crisis is het verbruik van tropisch hout sinds 2008 afgenomen. De invoer van tropisch hout is in 2011 met 31 procent gedaald ten opzichte van 2007, maar ten opzichte van 2010 is de invoer in 2011 gestegen met 12%.

Verbruik van tropisch hout

Het verbruik van tropisch hout (rondhout, gezaagd hout en triplex) nam tussen 2007 en 2010 af van 1,18 miljoen m3 (rondhoutequivalent) naar 0,71 miljoen m3 (rondhoutequivalent). Het verbruik laat in 2011 ten opzichte van 2010 een stijging zien van 10%.

Vooral verbruik van tropisch rondhout gedaald

Tussen 2004 en 2008 bedroeg het jaarlijkse verbruik van tropisch rondhout in Nederland ongeveer 33 duizend m3. Sinds 2009 is dit volume gedaald tot ongeveer 18,6 duizend m³ in 2011. Het betreft voornamelijk stammen van de houtsoort Azobé (89%) en Bilinga (11%) , afkomstig uit West-Afrika. Azobé wordt toegepast in de Grond, weg- en waterbouw voor bijvoorbeeld sluisdeuren, meerpalen en remmingswerken.

Invoer tropisch hout in 2011 licht toegenomen

Nederland voert jaarlijks circa 1 miljoen m3 (rondhoutequivalent) tropisch hout en houtproducten in. Door de economische crisis is de invoer in 2011 met 31 procent gedaald ten opzichte van 2007. Echter, ten opzichte van 2010 is de invoer in 2011 gestegen met 12%. Dit komt vooral door een grotere invoer van tropisch rondhout. De invoer van tropisch hout en houtproducten is tussen 2008 en 2010 sterk gedaald door de economische crisis. Het meeste tropisch hout komt uit Maleisië, Brazilië, Kameroen en Indonesië.

Vooral invoer van bewerkt hout

De invoer van tropisch rondhout is na 2000 sterk afgenomen. Er vindt in toenemende mate verwerking van het hout plaats in de tropen. Wat er in Nederland aan tropisch hout wordt ingevoerd betreft vooral gezaagd hout, halffabricaten en eindproducten (Probos, 2006).

Uitvoer

Een klein deel (10 tot 20 procent) van het in Nederland ingevoerde tropisch hout wordt weer uitgevoerd. Het belangrijkste deel van dit hout wordt geëxporteerd naar de ons omringende landen, België / Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Certificering

In 2008 kwam 15,5 procent van het gezaagd tropisch hardhout als FSC gecertificeerd hout op de Nederlandse markt. Daarnaast werd 20 procent met een legaliteitscertificaat geïmporteerd (J. Oldenburger, A. Winterink en N. Leek, 2010). Voor 2011 wordt opnieuw een stijging van het marktaandeel verwacht. Stichting Probos voert op dit moment een studie uit om het marktaandeel voor 2011 in beeld te brengen.

Inkoopcriteria duurzaam hout en houtproducten

In juni 2008 zijn door de toenmalige minister van VROM de inkoopcriteria voor duurzaam hout vastgesteld. De inkoopcriteria bevatten principes en criteria voor (1) duurzaam bosbeheer, (2) de handelsketen (CoC) en (3) het ontwikkelen, toepassen en beheren van certificeringssystemen.
De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) toetst verschillende certificeringsystemen voor duurzaam bosbeheer en handelsketen aan deze inkoopcriteria. Op deze wijze wordt bepaald welke certificaten voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout voldoen aan de eisen van de Nederlandse overheid. Op dit moment zijn FSC internationaal en PEFC internationaal met uitzondering van MTCS door TPAC goedgekeurd.
EU- houtverordening
Vanaf 3 maart 2013 wordt de EU-houtverordening om illegaal gekapt hout van de EU-markt te weren van kracht. De EU-houtverordening maakt het op de Europese markt brengen van illegaal gekapt hout strafbaar. Iedere partij die hout voor het eerst op de Europese markt brengt is verplicht middels het toepassen van een stelsel van zorgvuldigheidseisen (ook wel 'due diligence' genoemd) er zorg voor te dragen dat zij geen illegaal gekapt hout op de Europese markt brengt. De EU houtverordening heeft niet alleen betrekking op tropisch hout, ook gematigde houtsoorten vallen onder deze verordening net als een breed scala aan houtproducten.

Beleidsprogramma Biodiversiteit

In het Beleidsprogramma Biodiversiteit heeft het kabinet zich ten doel gesteld dat het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2011 minimaal 50 procent is. De afgelopen jaren hebben een flinke stijging van het aandeel duurzaam geproduceerd hout laten zien.
Uit onderzoek (Oldenburger, J., A. Winterink en N. Leek, 2010) blijkt dat de doelstelling van 50 procent duurzaam hout op de Nederlandse markt in 2011 binnen bereik is. Wel blijft het aandeel gecertificeerd duurzaam tropisch hout achter bij duurzaam hout uit de niet-tropische gebieden.
Zelf koopt de rijksoverheid sinds 2010 alleen nog duurzaam geproduceerd hout in, om zo het goede voorbeeld te geven en de vraag naar duurzaam hout te stimuleren.

Wat is rondhoutequivalent?

De balans van tropisch hout en houtproducten voor Nederland beschrijft de productie, invoer, uitvoer en het verbruik. Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel alle hoeveelheden omgerekend naar m3 rondhoutequivalent zonder schors. Een rondhoutequivalent is de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaald product te maken. Meer informatie hierover is te vinden in de technische toelichting.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Balans van tropisch hout en houtproducten
Omschrijving
Balans (productie, verbruik, invoer en uitvoer) van tropisch hout en houtproducten voor de jaren 1998 t.e.m. 2011. Ontwikkeling van de (bruto) invoer en uitvoer van tropisch rondhout, gezaagd hout, en triplex, multiplex en fineer (1988-2011).
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van Probos.
Berekeningswijze
De gegevens zijn berekend door Probos op basis van gegevens uit de statistiek voor de buitenlandse handel van het CBS. Sinds 2004 zijn de gegevens over tropisch rondhout afkomstig uit de rondhoutenquête die Probos jaarlijks uitvoert onder alle verwerkers van tropisch rondhout in Nederland (response 90 procent).
Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel alle hoeveelheden omgerekend naar m3 rondhoutequivalent zonder schors. Een rondhoutequivalent is de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaald product te maken. Rondhout bestaat uit stammen of delen hiervan die niet verder bewerkt zijn dan gesnoeid, gekort en eventueel ontschorst.
Voor de omrekening van de oorspronkelijke eenheid (bijvoorbeeld m3 gezaagd hout of ton houtpulp) naar m3 rondhoutequivalent worden de waarden vermenigvuldigd met een productspecifieke conversiefactor. De waarden staan dan uitgedrukt als m3 rondhoutequivalent zonder schors.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Herkomst en bestemming tropisch hout en houtproducten.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Oldenburger, J. A. Winterink en N. Leek (2010). Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2008, Probos, Wageningen.
Probos (2006). Sterke groei import van bewerkte houtproducten. Bosberichten 2006-1. Probos, Wageningen.
Probos (2012). Kerngegevens bos en hout in Nederland. Probos, Wageningen.
Opmerking
Door de aanleg en afbouw van voorraden hoeft de netto invoer (= invoer minus uitvoer) niet gelijk te zijn aan het verbruik van tropisch hout in een bepaald jaar.
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Balans van tropisch hout en houtproducten voor Nederland, 1988 - 2011 (indicator 0071, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.