Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar water, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De laatste jaren dalen de emissies nog maar weinig of stabiliseren zich. De grootste emissiereducties hebben zich eerder afgespeeld.

  1990 1995 2000 2001 2002
       
  1 000 kg      
Stikstof (als N-totaal) 93 300 90 800 89 100 88 900 89 300
Fosfor (als P-totaal) 21 900 15 100 13 300 12 200 12 100
           
Cadmium (Cd) 4,88 1,64 1,20 1,19 1,26
Chroom (Cr) 50,5 38,5 31,2 29,8 28,2
Koper (Cu) 217 214 209 207 211
Kwik (Hg) 3,44 1,69 0,740 0,775 0,752
Lood (Pb) 179 142 138 140 139
Nikkel (Ni) 52,3 38,3 28,5 30,1 27,0
Zink (Zn) 645 502 457 457 466
Arseen (As) 13,7 12,3 12,5 12,5 11,9
           
Benzeen 225 120 139 147 142
PAK (6 van Borneff) 17,1 14,5 4,17 3,66 3,25
Tolueen 475 298 357 360 348
         
Bron: CCDM (2004). CBS/MC/mei04/1023
N.B. De emissies omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool.

Emissies dalen nog maar langzaam

De emissies van een groot aantal stoffen dalen nog maar weinig of stabiliseren zich. Bij de grote puntbronnen (industrie) zijn voor de meeste stoffen in de periode 1985-1995 emissiereducties tot 95% behaald. Het verder terugdringen van de emissies kost steeds meer inspanning. De maatregelen zijn de komende jaren met name gericht zijn op de aanpak van diffuse bronnen, atmosferische depositie en buitenlandse bronnen.

Toelichting begrippen emissie en belasting

De tabel vermeldt de emissies vanuit de diverse bronnen. Deze emissies omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. Lozingen op het riool bereiken pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. Omdat een deel van de stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd ligt de uiteindelijke Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 lager.

Referenties

CCDM (2004). Jaarcijfers 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Emissies naar water, 1990-2002 (indicator 0083, versie 05 , 7 mei 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.