Emissies naar water, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

StofEmissies naar water 1)
 19901995199920002001*
 
 1 000 kg 
 
N-totaal82 60078 40077 80076 20075 400
P-totaal18 30011 30010 7009 3009 100
 
Cadmium (Cd)4,861,621,191,181,18
Chroom (Cr)50,338,234,23131
Koper (Cu)209206220200201
Kwik (Hg)3,441,690,9760,7390,743
Lood (Pb)180142140137138
Nikkel (Ni)52,338,333,728,528,4
Zink (Zn)603464423420414
Arseen (As)8,065,496,355,545,52
 
Benzeen225120116132141
Benzo(a)pyreen2,772,550,5380,540,565
Ethylbenzeen4,17,455,73,823,74
Fluorantheen9,068,342,722,642,61
PAK (6 van Borneff)17,114,54,284,084,11
Tolueen475298297338362
Xylenen180171164165164
 
Chloriden956 000360 0001 067 0001 589 0001 526 000
 
 kg 
 
1,2-Dichloorethaan8 0001 9202 1001 5401 390
Hexachloorbutadieen1,090,1750,010,010,0098
1,1,1-Trichloorethaan12291,12733,132,6
Trichlooretheen66 800516190848828
DRINS8,922,820,91,11,08
 
Bron: CCDM (2002).CBS/MC/okt02
1) De som van de emissies op riool (indirect) en op oppervlaktewater (direct).

Ontwikkeling emissies naar water

De daling in de emissies zet zich voor een groot aantal stoffen voort. Bij de puntbronnen zijn voor de meeste stoffen in de periode 1985-1995 emissiereducties tot 95% behaald. Het verder terugdringen van de emissies zal de komende jaren met name gericht zijn op de aanpak van diffuse bronnen, atmosferische depositie en buitenlandse bronnen (zie ook Emissiereductiedoelstellingen water).

Toelichting begrippen emissie en belasting

De tabel geeft de totale emissie vanuit de diverse bronnen. Een deel van de emissie wordt via het rioolstelsel afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De uiteindelijke Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 is dus veelal lager. Elders worden de begrippen Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities toegelicht.

Bronnen

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr.6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
19
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar water, 1990-2001 (indicator 0083, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.