Emissie naar lucht, water en bodem

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
    1980 1990 1995 1998 1999 2000 2001*
                 
miljoen kg
Totaal 220 223 179 159 153 139 134
Dierlijke mest 204 210 166 147 141 128 124
w.v. stal en mestopslag 77 89 89 77 79 73 71
  uitrijden van mest 114 105 62 57 51 45 42
  beweiding 14 16 14 13 11 10 11
Kunstmest 15 13 13 13 12 11 11
               
  %            
Verandering t.o.v. 1980 100 101 81 72 70 63 61
               
Bron: Van der Hoek.         RIVM/MC/okt02

Ontwikkeling ammoniakemissie door de land- en tuinbouw

In 1980 werd alle dierlijke mest bovengronds toegediend. Emissiearme aanwending werd vanaf 1990 in toenemende mate toegepast. Uit een enquête bij de Landbouwtelling 2000 bleek dat vrijwel alle dierlijke mest emissiearm uitgereden werd. Uit de enquête over 2001 bleek dat ongeveer 15% van alle varkens gehuisvest zijn in een emissiearme stal. In de periode 1980 tot omstreeks 1990 vertonen de ammoniakemissie en de stikstofexcretie van alle landbouwhuisdieren een zelfde stijgend verloop. Vanaf omstreeks 1990 daalt vanwege de emissiearme mestaanwending de ammoniakemissie sneller dan de stikstofexcretie.

Methodiek

De ammoniakemissie voor de jaren 1980 en 1990 is iets hoger dan in voorgaande publicaties is vermeld. Voor een aantal recente jaren is de ammoniakemissie bij aanwending van kunstmest namelijk berekend op basis van 2,6% vervluchtiging, terwijl voor oudere jaren met 2,0% vervluchtiging is gerekend. Om dit kunstmatige verschil recht te trekken is de ammoniakemissie bij aanwending van kunstmest voor alle jaren herberekend op basis van 2,6% vervluchtiging.

Referenties

  • Hoek, K.W. van der (2002). Uitgangspunten voor de mest- en ammoniakberekeningen 1999 tot en met 2001 zoals gebruikt in de Milieubalans 2001 en 2002, inclusief dataset landbouwemissies 1980-2001. RIVM (rapportnr. 773 004 013), Bilthoven.
  • Steenvoorden, J.H.A.M., W.J. Bruins, et al. (1999). Monitoring van nationale ammoniakemissies uit de landbouw. Op weg naar een verbeterde rekenmethodiek. Reeks Milieuplanbureau 6. DLO-Staringcentrum, Wageningen.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1980-2001 (indicator 0101, versie 03 , 24 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.