Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

  1980199019951998199920002001*
         
miljoen kg
Totaal220223179159153139134
Dierlijke mest204210166147141128124
w.v.stal en mestopslag77898977797371
 uitrijden van mest1141056257514542
 beweiding14161413111011
Kunstmest15131313121111
        
 %      
Verandering t.o.v. 19801001018172706361
        
Bron: Van der Hoek.    RIVM/MC/okt02

Ontwikkeling ammoniakemissie door de land- en tuinbouw

In 1980 werd alle dierlijke mest bovengronds toegediend. Emissiearme aanwending werd vanaf 1990 in toenemende mate toegepast. Uit een enquête bij de Landbouwtelling 2000 bleek dat vrijwel alle dierlijke mest emissiearm uitgereden werd. Uit de enquête over 2001 bleek dat ongeveer 15% van alle varkens gehuisvest zijn in een emissiearme stal. In de periode 1980 tot omstreeks 1990 vertonen de ammoniakemissie en de stikstofexcretie van alle landbouwhuisdieren een zelfde stijgend verloop. Vanaf omstreeks 1990 daalt vanwege de emissiearme mestaanwending de ammoniakemissie sneller dan de stikstofexcretie.

Methodiek

De ammoniakemissie voor de jaren 1980 en 1990 is iets hoger dan in voorgaande publicaties is vermeld. Voor een aantal recente jaren is de ammoniakemissie bij aanwending van kunstmest namelijk berekend op basis van 2,6% vervluchtiging, terwijl voor oudere jaren met 2,0% vervluchtiging is gerekend. Om dit kunstmatige verschil recht te trekken is de ammoniakemissie bij aanwending van kunstmest voor alle jaren herberekend op basis van 2,6% vervluchtiging.

Bronnen

  • Hoek, K.W. van der (2002). Uitgangspunten voor de mest- en ammoniakberekeningen 1999 tot en met 2001 zoals gebruikt in de Milieubalans 2001 en 2002, inclusief dataset landbouwemissies 1980-2001. RIVM (rapportnr. 773 004 013), Bilthoven.
  • Steenvoorden, J.H.A.M., W.J. Bruins, et al. (1999). Monitoring van nationale ammoniakemissies uit de landbouw. Op weg naar een verbeterde rekenmethodiek. Reeks Milieuplanbureau 6. DLO-Staringcentrum, Wageningen.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1980-2001 (indicator 0101, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.