Emissies naar lucht door wegverkeer, 2022

In het wegverkeer hebben personenauto’s het grootste aandeel in de emissies van koolmonoxide, niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide, kooldioxide (CO2), methaan, distikstofoxide en fijnstof met een diameter kleiner dan 10 µm (PM10). Voertuigen voor het goederenvervoer (lichte en zware bedrijfsvoertuigen) emitteren de meeste stikstofoxiden en fijnstof met een diameter kleiner dan 2,5 µm (PM2,5). De uitstoot van koolmonoxide vindt vooral binnen de bebouwde kom plaats. Stikstofoxiden, fijnstof, kooldioxide, distikstofoxide, methaan, NMVOS en zwaveldioxide ontstaan voor het merendeel op autosnelwegen.

Toelichting bij de grafieken

De grafieken geven per luchtverontreinigende stof de procentuele verdeling van de totale emissie door het wegverkeer per voertuigtype en wegtype. Tevens wordt het totaal aantal verreden voertuigkilometers procentueel verdeeld naar wegtype. 
Door op “Download data” onder de grafieken te klikken kan een tabel worden gedownload met gedetailleerde gegevens over de emissie van stoffen per voertuigtype en wegtype, uitgedrukt in zowel “miljoen kg” als percentage van het totaal. De emissies zijn berekend op basis van voertuigkilometers op Nederlands grondgebied (inclusief buitenlandse voertuigen). 

Meeste emissies NOx en fijnstof (PM2,5) door goederenvervoer

In 2022 werd er door het wegverkeer 56,4 miljoen kg NOx uitgestoten en 1,24 miljoen kg PM2,5. In 2022 was het goederenvervoer verantwoordelijk voor 64 procent van de emissie van stikstofoxiden en 51 procent van de emissie van fijnstof PM2,5.
Stikstofoxiden (NOx) en fijnstof zijn de belangrijkste stoffen die een rol spelen bij vermindering van de luchtkwaliteit op leefniveau. NOx ontstaat vooral bij een hoge motortemperatuur. Hierdoor vindt dit proces relatief meer plaats bij hoge snelheden (autosnelwegen). 46,8 procent van NOx werd in 2022 uitgestoten op de autosnelweg en 24,7 procent binnen de bebouwde kom.
Uitlaatgasrecirculatie en selectieve katalytische reductie (voor diesel) verminderen de uitstoot van NOx aanzienlijk. 
De belangrijkste bronnen van PM2,5 bij wegverkeer zijn de emissies via de uitlaat die ontstaan bij de verbranding van motorbrandstoffen en de fijnstofdeeltjes die ontstaan door de slijtage van banden, remmen en wegdek. 48,4 procent van de fijnstof PM2,5 werd in 2022 op de autosnelweg uitgestoten en 26,1 procent binnen de bebouwde kom.

Emissie CO2 vooral door personenauto’s

CO2 is veruit het belangrijkste broeikasgas, in 2022 werd er door het wegverkeer bijna 27 miljard kg van uitgestoten. 57 procent van deze CO2-uitstoot kwam door personenauto’s. Van alle CO2-uitstoot door het wegverkeer werd 48,2 procent op de autosnelweg uitgestoten, binnen de bebouwde kom was dit 23,4 procent.

Door wegverkeer verreden voertuigkilometers

Van het totaal aantal voertuigkilometers in 2022 is 43,8 procent verreden op autosnelwegen, 35 procent op buitenwegen en 21,2 procent binnen de bebouwde kom.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Emissies naar lucht door wegverkeer

Omschrijving

Emissies naar lucht door het wegverkeer van broeikasgassen (kooldioxide, distikstofoxiden, methaan) en verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, vluchtige organische stoffen (excl. methaan), fijnstof, koolmonoxide). Er wordt een uitsplitsing gemaakt naar de emissies per voertuigtype en wegtype. Tevens wordt een verdeling gegeven van verdeling van het aantal verreden voertuigkilometers per wegtype. Tot de lichte bedrijfsvoertuigen worden bestelauto’s en lichte speciale voertuigen gerekend. De zware bedrijfsvoertuigen zijn vrachtauto’s, trekkers (voor opleggers) en zware speciale voertuigen.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Environmental Research, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, RVO, TNO, Deltares).

Berekeningswijze

ZZie het volgende rapport: 

Methoderapport verkeer en vervoer 2023 (Emissieregistratie, 2023).

Geografische verdeling

Nederland

Andere variabelen

Belasting oppervlaktewater, bodem-emissies, emissies oppervlaktewater, lucht-emissies, lucht-emissies volgens IPCC
In totaal circa 300 stoffen, circa 1600 emissie-oorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen.

Verschijningsfrequentie

In maart definitieve cijfers t-2; in september voorlopige cijfers t-1

Achtergrondliteratuur

Methoderapporten en Begrippenlijst: op de website van Emissieregistratie achter Documentatie.

 

Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
38
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
37
versie‎
34
versie‎
32
versie‎
30
versie‎
28
versie‎
27
versie‎
26
versie‎
25
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
19
versie‎
17
versie‎
15
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door wegverkeer, 2022 (indicator 0130, versie 38,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.