CO2-emissie per voertuigkilometer voor personenauto's, 1995-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De CO2-emissie per voertuigkilometer van in de EU verkochte nieuwe personenauto's neemt af. Dit geldt zowel voor auto's van Europese, Japanse als Koreaanse fabrikanten.

Ontwikkeling CO2-emissies van personenauto's in de EU

Tussen 1995 en 2001 is de CO2-emissie per voertuigkilometer van in de EU verkochte nieuwe personenauto's afgenomen. Europese autofabrikanten realiseerden in deze periode een afname van 11%. Doelstelling voor 2008 is een afname van de CO2-emissie per verreden kilometer met 25% ten opzichte van 1995.Koreaanse fabrikanten hebben tussen 1995 en 2001 de CO2-uitstoot per kilometer met 6% verminderd. Zij zijn hiermee het verst verwijderd van de doelstelling. Tussen 2000 en 2001 hebben zij wel een behoorlijke inhaalslag gemaakt. In deze periode hebben de Koreaanse fabrikanten een zelfde reductie bereikt als in de periode 1995-2000.Japanse autofabrikanten, tenslotte, verminderden in de periode 1995-2001 de CO2-uitstoot van hun auto's met 9%.

Convenanten met de koepelorganisaties van automobielfabrikanten

De Europese Commissie heeft met de koepelorganisaties van de Europese, Japanse en Koreaanse automobielfabrikanten doelstellingen afgesproken over het terugdringen van de CO2-emissie door personenauto's. Deze doelen zijn vastgelegd in een drietal convenanten.

  • Met de ACEA, de koepelorganisatie van Europese automobielfabrikanten is in 1998 een CO2-convenant gesloten. In dit convenant is vastgelegd dat ACEA zich maximaal inzet om de gemiddelde CO2-uitstoot per gereden kilometer van de door haar in de EU verkochte nieuwe personenauto's tussen 1995 en 2008 met 25% te verlagen. In 2008 mag de gemiddelde nieuwe Europese personenauto dus nog maar 140 gram CO2 per gereden kilometer uitstoten ten opzichte van 185 gram per kilometer in 1995.
  • Met de Japanse en Koreaanse automobielfabrikanten, verenigd in respectievelijk JAMA en KAMA, heeft de Europese Commissie vergelijkbare convenanten gesloten. JAMA en KAMA hebben in vergelijking tot ACEA een jaar uitstel gekregen om het doel van 140 gram CO2 per kilometer te halen.

Bijdrage van verkeer en vervoer aan de uitstoot van CO2

Het aandeel van de sector verkeer en vervoer in de totale CO2-uitstoot door alle EU-lidstaten bedroeg in 2000 circa 25%. Personenauto's hebben in Nederland een aandeel van ruim 50% in de CO2-uitstoot door de sector verkeer (RIVM, 2000).

Kyoto-doelstellingen broeikasgassen

CO2 is het belangrijkste broeikasgas en wordt verantwoordelijk gehouden voor het broeikaseffect dat leidt tot klimaatverandering. De Europese Unie heeft zich in 1997 in Kyoto verplicht de uitstoot van broeikasgasgassen door de gezamenlijke EU-lidstaten te verminderen zodat de gemiddelde uitstoot in de periode 2008-2012 8% lager is dan in 1990.Ondanks de afname van de CO2-emissie per voertuigkilometer van nieuwe personenauto's, neemt de totale CO2-emissie door personenauto's nog steeds toe. Dit komt door de toename van het aantal gereden kilometers.

Technische toelichting vaststellen CO2-emissiefactoren

De CO2-emissiefactoren van nieuwe personenauto's worden bepaald onder testomstandigheden. Het is onzeker of deze testomstandigheden een goede representatie zijn van de gemiddelde autorit in de praktijk. De feitelijke emissiefactoren liggen daarom mogelijk hoger dan door de automobielfabrikanten wordt gerapporteerd.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). CO2-emissie per voertuigkilometer voor personenauto's, 1995-2001 (indicator 0134, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.