Milieugevaarlijke stoffen

Zware metalen in afvalwater bij RWZI's, 1981-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  Cadmium Chroom Koper Kwik Lood Nikkel Zink Arseen
 
  1 000 kg
In influent (aanvoer) 1)
1981 2,7 64 132 0,9 141 49 470 2,4
1985 2,4 54 160 0,8 144 43 510 3,3
1990 2,0 39 177 1,0 96 33 497 4,9
1995 1,5 32 189 0,7 81 31 451 5,6
1998 1,0 21 166 0,5 59 30 445 6,9
1999 1,0 21 166 0,5 56 32 463 6,0
2000 0,9 20 150 0,5 51 25 388 5,7
 
In effluent (afvoer) 1)
1981 1,1 26 40 0,3 57 35 141 1,2
1985 1,0 22 48 0,2 58 30 153 1,7
1990 0,8 13 36 0,3 25 19 140 2,5
1995 0,4 7 23 0,2 10 13 124 2,6
1998 0,3 6 20 0,1 8 14 123 3,2
1999 0,4 6 20 0,2 9 16 114 3,0
2000 0,4 5 18 0,1 9 13 106 2,8
 
  %
 
Zuiveringsrendement
1981 60 60 70 70 60 30 70 50
1985 60 60 70 70 60 30 70 50
1990 60 66 79 70 74 40 72 50
1995 76 79 88 75 87 57 73 53
1998 65 71 88 72 86 52 72 54
1999 59 68 88 69 85 49 75 51
2000 59 73 88 70 82 50 73 51
 
Bron: CBS (2002). CBS/MC/okt02
1) Uitkomsten 1981-1992 zijn berekend op basis van de vrachten in het slib en een aangenomen zuiveringsrendement: koper, kwik en zink: 70%; cadmium, chroom en lood: 60%; arseen: 50%; nikkel: 30% (CUWVO, 1986). Uitkomsten 1993-2000 zijn voor een deel ook gebaseerd op metingen in influent en effluent.

Ontwikkelingen

Ondanks de toegenomen aanvoer van afvalwater bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) is voor de meeste metalen de aanvoer via het influent en de emissie via het effluent aanzienlijk afgenomen ten opzichte van 1985. Voor cadmium, kwik, chroom en nikkel is de sanering van industriële bronnen de belangrijkste reden voor de daling. Door de invoering van loodvrije benzine is de afspoeling van lood vanaf wegen naar de riolering aanzienlijk verminderd. Voor wat betreft koper en zink is de aanvoer ook iets verminderd. Via een gerichte bronaanpak van deze metalen wordt getracht deze aanvoer verder te verminderen. Door verbeterde zuiveringsrendementen is de lozing via het effluent al sterk gedaald. De hogere rendementen zijn vermoedelijk een gevolg van het feit dat het afvalwater in de huidige generatie rioolwaterzuiveringsinstallaties een langere verblijftijd heeft. Hierdoor kunnen de metalen beter aan het zuiveringsslib adsorberen. Ook de Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 zijn flink afgenomen.

Methodiek

Het influent is het aangevoerde afvalwater, het effluent is het gezuiverde afvalwater dat wordt geloosd op het oppervlaktewater. De gepresenteerde zuiveringsrendementen betreffen gewogen gemiddelden over alle rioolwaterzuiveringsinstallaties. Vanwege onnauwkeurigheden in de metingen in verband met detectiegrenzen, kunnen schommelingen in de vrachten en rendementen voorkomen, met name bij cadmium, kwik en arseen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de lozing van zuurstofbindende stoffen en de belasting van het oppervlaktewater is te vinden op Statline (CBS)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Zware metalen in afvalwater bij RWZI's, 1981-2000 (indicator 0153, versie 03 , 17 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.