Milieugevaarlijke stoffen

Zware metalen in afvalwater bij RWZI's, 1981-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De afgelopen twintig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald.

  Cadmium Chroom Koper Kwik Lood Nikkel Zink Arseen
                 
  1 000 kg              
In influent (= aanvoer) 1)            
1981 2,7 64 132 0,9 141 49 470 2,4
1985 2,4 54 160 0,8 144 43 510 3,3
1990 2,0 39 177 1,0 96 33 497 4,9
1995 1,5 32 189 0,7 81 31 451 5,6
2000 1,0 21 158 0,5 53 26 403 5,7
2001 1,0 20 152 0,5 58 25 460 6,4
2002 0,9 18 142 0,4 50 21 426 6,2
                 
In effluent (= afvoer) 1)              
1981 1,1 26 40 0,3 57 35 141 1,2
1985 1,0 22 48 0,2 58 30 153 1,7
1990 0,8 13 36 0,3 25 19 140 2,5
1995 0,4 7 23 0,2 10 13 124 2,6
2000 0,4 6 18 0,1 10 13 110 2,8
2001 0,4 5 21 0,1 13 14 109 3,1
2002 0,4 4 18 0,1 8 10 105 3,1
                 
  %              
Zuiveringsrendement              
1981 60 60 70 70 60 30 70 50
1985 60 60 70 70 60 30 70 50
1990 60 66 79 70 74 40 72 50
1995 76 79 88 75 87 57 73 53
2000 59 73 88 71 81 49 73 51
2001 60 74 86 71 78 44 76 52
2002 60 80 87 71 84 50 75 51
                 
Bron: CBS. CBS/MC/mei04/0153
1) Uitkomsten 1981-1992 zijn berekend op basis van de vrachten in het slib en een aangenomen zuiveringsrendement: koper, kwik en zink: 70%; cadmium, chroom en lood: 60%; arseen: 50%; nikkel: 30% (CUWVO, 1986). Uitkomsten 1993-2001 zijn voor een deel ook gebaseerd op metingen in influent en effluent.

Door aanpak bronnen lagere aanvoer via influent

Ofschoon de aanvoer van afvalwater bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) sinds 1985 is toegenomen, is voor de meeste metalen de aanvoer via het influent sterk gedaald. Voor cadmium, kwik, chroom en nikkel is de sanering van industriële bronnen de belangrijkste reden voor deze daling. Door de invoering van loodvrije benzine is de afspoeling van lood vanaf wegen naar de riolering aanzienlijk verminderd. Voor wat betreft koper en zink is de aanvoer ook iets verminderd. Via een gerichte bronaanpak van deze metalen wordt getracht de aanvoer verder te verminderen.

Hogere zuiveringsrendementen

Voor een aantal metalen is het zuiveringsrendement de laatste twintig jaar verbeterd. De hogere rendementen zijn vermoedelijk een gevolg van het feit dat het afvalwater in de huidige generatie rioolwaterzuiveringsinstallaties een langere verblijftijd heeft. Hierdoor kunnen de metalen beter aan het zuiveringsslib adsorberen.

Belasting oppervlaktewater sterk gedaald

Door de lagere aanvoer en het verbeterde zuiveringsrendement is ook de lozing via het effluent voor de meeste metalen de laatste twintig jaar aanzienlijk afgenomen.

Technische toelichting

Het influent is het bij de zuiveringsinstallatie aangevoerde afvalwater; het effluent is het gezuiverde afvalwater dat wordt geloosd op het oppervlaktewater. De gepresenteerde zuiveringsrendementen betreffen gewogen gemiddelden over alle rioolwaterzuiveringsinstallaties. Vanwege onnauwkeurigheden in de metingen in verband met detectiegrenzen, kunnen schommelingen in de vrachten en rendementen voorkomen, met name bij cadmium, kwik en arseen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de lozing van zuurstofbindende stoffen en de belasting van het oppervlaktewater is te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Zware metalen in afvalwater bij RWZI's, 1981-2002 (indicator 0153, versie 05 , 14 mei 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.