Emissie naar lucht, water en bodem

Vermestende emissies naar water, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
Stof/doelgroep Emissies naar water1)
  1990 1995 1999 2000 2001*
 
  miljoen kg
N-totaal2) 83 78 78 76 75
Industrie (incl. raffinaderijen) 21 14 12 10 10
Consumenten 50 53 54 55 55
Landbouw 8,9 6,4 6,2 5,7 4,6
Overige doelgroepen 2,9 5,9 5,7 5,7 5,7
 
P-totaal 18,3 11,3 10,7 9,3 9,1
Industrie (incl. raffinaderijen) 12,3 5,2 4,4 2,9 2,7
Consumenten 5,3 5,6 5,8 5,8 5,9
Landbouw 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
Overige doelgroepen 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
 
Bron: CCDM. CBS/MC/okt02
1) De som van de emissies op riool (indirect) en op oppervlaktewater (direct).
2) In de indicator in het Milieucompendium 2001 werden de emissies uitgedrukt in zogenaamde vermestingsequivalenten (Meq). 1 Meq is 1 miljoen kg P of 10 miljoen kg N per jaar. Dit verklaart de factor 10 verschil tussen de cijfers voor stikstof in bovenstaande tabel en de cijfers in het Milieucompendium 2001.

Ontwikkeling emissie van stikstof

Door bronmaatregelen als de invoering van fosfaatvrije wasmiddelen en interne maatregelen in de industrie is bij fosfor al een aanzienlijke reductie van de emissie bereikt. Bovendien wordt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties steeds meer gedefosfateerd, en gedenitrificeerd (end of pipe maatregelen). Dit leidt tot een extra vermindering van de uiteindelijke belasting van het oppervlaktewater Op de meeste rioolwaterzuiveringsinstallaties zal in de periode tot 2006 tot vergaande stikstofverwijdering worden overgegaan.

Beleid

In het kader van internationale afspraken moeten de emissies van fosfor en stikstof sterk worden verminderd.

Referenties

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Vermestende emissies naar water, 1990-2001 (indicator 0192, versie 03 , 30 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.