Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2003 is de belasting van het oppervlaktewater door nutriënten sterk afgenomen door de lagere uit- en afspoeling vanaf landbouw- en natuurgronden. Dit komt door het droge weer in 2003. Door maatregelen bij de industrie en bij stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties was de belasting al aanzienlijk gereduceerd.

Stof/doelgroepBelasting van het oppervlaktewater
 19901995200020022003
      
 miljoen kg    
      
Stikstof-totaal (als N)     
Industrie 12,56,234,323,104,10
Consumenten1,821,411,020,9840,964
Landbouw56,576,175,468,234,9
Atmosferische depositie 6,826,115,475,315,31
Riolering en waterzuivering43,538,730,929,725,5
Overige doelgroepen0,3560,4040,4961,041,00
Totale belasting12112911810871,9
      
Fosfor-totaal (als P)     
Industrie 113,471,880,4990,82
Consumenten0,2770,2090,1530,1480,145
Landbouw4,325,396,066,213,23
Riolering en waterzuivering6,653,742,983,142,95
Overige doelgroepen0,0170,0980,0200,0270,024
Totale belasting22,212,911,110,07,17
      
Bron: Emissieregistratie (2005)CBS/MNC/jan06/0192

Uit- en afspoeling in 2003 lager door droogte

In 2003 was de totale belasting met nutriënten aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren. Dat komt omdat de belangrijkste bron 'uit- en afspoeling van landbouw- en natuurgronden' (Doelgroep Landbouw) door de droogte beduidend lager was. De verwachting is dat in het nattere jaar 2004 de uit- en afspoeling weer hoger uitvalt.

Lozingen vanuit puntbronnen aanzienlijk gesaneerd

Door bronmaatregelen in de industrie is bij zowel fosfor als stikstof al een aanzienlijke afname van de belasting bereikt. Bovendien wordt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties steeds meer gedefosfateerd en gedenitrificeerd (end-of-pipe maatregel). Dit leidt tot een extra vermindering van de uiteindelijke belasting van het oppervlaktewater. Op de meeste rioolwaterzuiveringsinstallaties zal in de periode tot 2006 tot vergaande stikstofverwijdering worden overgegaan.

Beleid

In het kader van internationale afspraken moeten de emissies van fosfor en stikstof sterk worden verminderd.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2005). Jaarcijfers 2003. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De cijfers van de atmosferische depositie van stikstof zijn exclusief de depositie op de Noordzee. Deze hoeveelheden bedragen ruim twee maal de depositie op de binnenwateren en zijn weggelaten omdat ook de registratie van andere emissiebronnen naar zoute wateren nog onvolledig is. De hoeveelheden depositie die in het rioolstelsel terecht komen, zorgen indirect nog voor een extra belasting van het oppervlaktewater via overstorten, regenwaterriolen en effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze vrachten zijn toegerekend aan Riolering en Waterzuivering van de doelgroep Actoren in de waterketen.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2003 (indicator 0192, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.